DPS w Wietrzychowicach uroczyście otwarty po modernizacji

Dom Pomocy Społecznej w Wietrzychowicach, został oddany do użytkowania po trwającym blisko 5 lat remoncie, który był dostosowany cały czas do funkcjonującej placówki. Uroczystego otwarcia po modernizacji dokonał starosta tarnowski Roman Łucarz w obecności wicestarosty Jacka Hudymy oraz mieszkańców domu i ich opiekunów, a także zaproszonych gości.
Remont kosztował 2 mln 852 tys. złotych. Dom został zmodernizowany, wyremontowany i wyposażony w nowe sprzęty. Zakres prac objął: przebudowę i rozbudowę budynku, remont piwnic, parteru, piętra wraz z instalacjami, a także dostosowanie budynku w zakresie osób z niepełnosprawnościami m in. poprzez budowę windy, dostosowania pomieszczeń sanitarnych w zakresie osób niepełnosprawnych, budowy miejsc parkingowych przy budynku, przebudowy ciągów pieszych wokół obiektu DPS z zapewnieniem dojścia do urządzeń sportowych i miejsc rekreacyjnych.
Na realizacje powyższej inwestycji pozyskano dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości ponad 1 mln 118 tys. zł. Koszty własne powiatu to kwota: 1 733 901,16 zł.
Jak podkreśla Starosta Tarnowski Roman Łucarz inwestycje wykonane w Domu Pomocy Społecznej mają służyć lokalnej społeczności, a przede wszystkim mieszkańcom DPS. Powiat przez minione lata nie był bierny wobec istniejących potrzeb tylko aktywnie działał na rzecz rozwiązania tych problemów.
Podczas spotkania dyrektor DPS w Wietrzychowicach Małgorzata Więcław wyraziła również swoją ogromną wdzięczność za zrealizowane przedsięwzięcie i gorąco podziękowała staroście oraz innym osobom zaangażowanym w realizację inwestycji.
W wydarzeniu uczestniczyli również dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowie Anna Górska oraz radny Rady Miejskiej w Tuchowie Mateusz Janiczek.
___
Fot. DPS Wietrzychowice
Powiat Tarnowski

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.