MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ (600×200 px) (1)
MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ (600×200 px) (1)
MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ (600×200 px)
MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ (600×200 px)

PONAD 1,6 MLN ZŁ DOFINANSOWANIA NA BUDOWĘ NOWEGO PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH

Gmina Wojnicz otrzymała dofinansowanie na budowę nowego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w ramach rozstrzygniętego konkursu dotyczącego gospodarki odpadami SPR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego.

Zarząd Województwa Małopolskiego wybrał kolejny projekt pn. „Budowa nowoczesnego Punktu selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Wojniczu” do dofinansowania w ramach  5 osi priorytetowej Ochrona Środowiska Działanie 5.2 Rozwijanie systemu gospodarki odpadami,  poddziałanie 5.2.2. Gospodarka odnawialna – SPR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego. Gmina Wojnicz otrzyma wsparcie w wysokości ponad 1,6 mln złotych na realizację tego projektu.

Nowy obiekt powstanie w Wojniczu przy ulicy Warszawskiej i posłuży do stworzenia kompleksowego systemu gospodarowania odpadami, którego zadaniem będzie zapewnienie infrastruktury niezbędnej do prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów na terenie gminy.

Do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych mieszkańcy gminy będą mogli przekazywać odpady surowcowe, odpady niebezpieczne oraz tzw. odpady „problemowe”. W szczególności do punku będą mogły być przekazywane odpady takie jak: zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, baterie, akumulatory, lampy fluorescencyjne, zużyte opony, świetlówki, odpady wielkogabarytowe, odpady zielone z pielęgnacji ogrodów czy odpady opakowaniowe.

– Utworzenie PSZOK-u w Wojniczu wynika  nie tylko ze względów prawnych, ale również odpowiada na potrzeby mieszkańców. Wiele rodzajów odpadów nie powinno trafiać do podstawionych przy posesjach pojemników na odpady. Mam tu na myśli m. in. odpady niebezpieczne, czy wielkogabarytowe. PSZOK jest miejscem, w którym mieszkańcy mogą oddać w sposób zgodny z przepisami, nieodpłatny, bez oczekiwania na akcję „wystawka”, czy zbiórkę w formule mobilnej. O potrzebie tworzenia takich punktów świadczy także liczba nielegalnych miejsc deponowania odpadów na terenie gminy, tzw. dzikich wysypisk, które stwarzają duże zagrożenie dla środowiska naturalnego. Powstanie takiego punktu umożliwi bezpieczny i kontrolowany odbiór odpadów. – informuje burmistrz Wojnicza Tadeusz Bąk.

___

UG

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.