Brzesko : Woda niezdatna do spożycia

Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Brzesku informuje, że na podstawie przeprowadzonych badań laboratoryjnych wody, pobranej w punktach czerpalnych – punktach zgodności umiejscowionych w Domu Dziecka w Jasieniu i w siedzibie Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku zasilanych z wodociągu publicznego Brzesko-Łukanowice, stwierdzono pogorszenie się parametrów mikrobiologicznych, spowodowane wystąpieniem w ocenianych próbkach istotnej ilościowo liczby mikroorganizmów. Stan stwierdzony: 220 jtk/1 ml w Domu Dziecka w Jasieniu oraz 1200 jtk/1 ml w siedzibie RPWiK w Brzesku ul. Solskiego 13. Zalecana ilość wskazanych wyżej mikroorganizmów została określona na poziomie: 200 [jtk/1 ml] i przywołana w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294 z późn. zm.). W pozostałych pobranych tego samego dnia w innych punktach próbkach wody nie stwierdzono przekroczenia zalecanej liczby mikroorganizmów.

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzesku wydał decyzję o warunkowej przydatności wody do spożycia na obszarze zaopatrzenia w miejscowości Brzesko dla ulic Solskiego, Parcelowa, Dworcowa, Rzemieślnicza oraz w miejscowości Jasień dla ulic Mazurkiewicza, Wiedeńska, Kasztanowa i Jesionowa [dopuszczalne jest wykorzystywanie wody do spożycia tylko i wyłącznie po przegotowaniu. Nie ma przeciwwskazań do wykorzystywania wody surowej do celów higienicznych np. mycia rąk i korzystania z pryszniców].

W przedmiotowym rozstrzygnięciu administracyjnym zobowiązano administratora wodociągu do podjęcia działań naprawczych. Do czasu pozytywnej weryfikacji skuteczności działań naprawczych, potwierdzonych wykluczeniem poprzez badania laboratoryjne obecności wskazanego wyżej zanieczyszczenia mikrobiologicznego. Informacja dotycząca jakości wody obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu, którego obwieszczenie planowane jest w najbliższych dniach.

__

Brzesko.plgrupa poszukiwawcza2


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.