UWAGA! Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Kierownik Działu Terapeutyczno – Opiekuńczego w Regionalnym Centrum Rehabilitacji i Pomocy Społecznej w Borzęcinie

Dyrektor Regionalnego Centrum Rehabilitacji i Pomocy Społecznej w Borzęcinie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Kierownik Działu Terapeutyczno – Opiekuńczego w Regionalnym Centrum Rehabilitacji i Pomocy Społecznej w Borzęcinie.

I. Nazwa i adres jednostki: Regionalne Centrum Rehabilitacji i Pomocy Społecznej w Borzęcinie, 32-825 Borzęcin 591
II. Określenie stanowiska urzędniczego, na które odbywa się nabór:
1) nazwa stanowiska: Kierownik Działu Terapeutyczno – Opiekuńczego,
2) wymiar czasu pracy: pełny etat – 40 godzin tygodniowo.

III. Wymagania niezbędne:
1) obywatelstwo polskie z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych,
2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
3) brak prawomocnego skazania wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
4) wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym: medyczne, socjologiczne, psychologiczne lub pedagogiczne,
5) minimum 5 – letni staż pracy, w tym co najmniej 3 – letni staż pracy w pomocy społecznej,
6) znajomość następujących aktów prawnych: ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej, ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
7) umiejętność właściwej interpretacji i stosowania przepisów prawa, znajomość Kodeksu Pracy, a w szczególności przepisów regulujących czas pracy pracowników,
8) znajomość statutu Regionalnego Centrum Rehabilitacji i Pomocy Społecznej w Borzęcinie (dostępny na stronie internetowej BIP Regionalnego Centrum Rehabilitacji i Pomocy Społecznej w Borzęcinie),
9) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku,
10) nieposzlakowana opinia.

IV. Wymagania dodatkowe:

1) umiejętność gromadzenia i wykorzystywania informacji na temat funkcjonowania domu pomocy społecznej i potrzeb jego mieszkańców,
2) umiejętność pracy z zespołem i kierowania zespołem,
3) umiejętność podejmowania decyzji,
4) wysoka motywacja do pracy i umiejętności interpersonalne,
5) posiadanie predyspozycji, między innymi: odpowiedzialność, sumienność, systematyczność, terminowość, rzetelność, kreatywność (inicjatywa w rozwiązywaniu problemów związanych z opieką nad osobami chorymi), komunikatywność, umiejętność wystąpień publicznych,
6) rzetelne przestrzeganie zasad etyki zawodowej, uczciwość, wyrozumiałość i życzliwość w stosunku do mieszkańców, osób odwiedzających Dom oraz personelu,
7) łatwość nawiązywania kontaktów z osobami niepełnosprawnymi i w podeszłym wieku,
8) znajomość obsługi komputera.

V. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku, na które przeprowadzany jest nabór.

Do głównych zadań wykonywanych przez Kierownika należy:

1) opracowywanie harmonogramów pracy,
2) prowadzenie niezbędnej dokumentacji, obowiązującej w komórce,
3) inicjonowanie szkoleń podległych pracowników,
4) sprawowanie nadzoru nad majątkiem przekazanym do użytkowania podległej komórce organizacyjnej,
5) przeprowadzanie szkoleń instruktażowych dla podległych pracowników,
6) składanie wniosków do Dyrektora w sprawach zawierania umów o pracę, zmiany warunków umowy o pracę oraz w sprawach wynagradzania, nagród i kar podległych pracowników,
7) dokonywanie rozliczeń podległych pracowników, z którymi umowa o pracę została rozwiązana lub wygasła,
8) uczestniczenie w opracowywaniu projektu planu finansowego Domu Pomocy Społecznej,
9) opracowywanie projektów instrukcji, wyjaśnień i procedur dotyczących realizacji zadań z zakresu działania działu,
10) odpowiedzialność przed Dyrektorem za sprawowanie kontroli zarządczej w odniesieniu do zadań realizowanych w kierowanym przez siebie Dziale.
11) wykonywanie innych nie wymienionych wyżej zadań, które z mocy prawa lub przepisów wewnętrznych wydanych przez Dyrektora jednostki należą do kompetencji Kierownika Działu Terapeutyczno – Opiekuńczego.

VI. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

1) Praca w budynku Regionalnego Centrum Rehabilitacji i Pomocy Społecznej w Borzęcinie, budynek piętrowy, schody, winda,
2) Obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę,
3) Kontakt z klientami: bezpośredni i telefoniczny,
4) Szczegółowe warunki pracy określa Regulamin Organizacyjny i Regulamin Wynagradzania jednostki,
5) Nie istnieją bariery utrudniające wykonywanie pracy.

VII. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w ośrodku, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

VIII. Wymagane dokumenty:

1) Koncepcja pracy na stanowisku Kierownika Działu Terapeutyczno – Opiekuńczego,
2) List motywacyjny,
3) Życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu pracy zawodowej,
4) Oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
5) Potwierdzone własnoręcznie za zgodność z oryginałem kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie i doświadczenie zawodowe oraz inne kwalifikacje,
6) Oświadczenie kandydata stwierdzające, iż posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
7) Oświadczenie kandydata stwierdzające, iż nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
8) Oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku objętym naborem.
9) Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych według wzoru podanego jako załącznik do ogłoszenia o naborze.

Oświadczenia, koncepcja pracy, CV, list motywacyjny oraz kwestionariusz osobowy powinny być podpisane własnoręcznym podpisem przez kandydata.
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, życiorys powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 “.
Wszystkie dokumenty przedkładane przez kandydata w naborze muszą być sporządzone w języku polskim w formie umożliwiającej ich odczytanie, a dokumenty wydane w języku obcym powinny być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego.
Kandydat wyłoniony w drodze konkursu, przed zawarciem umowy o pracę, zobowiązany jest przedłożyć zaświadczenie o niekaralności.

IX. Sposób i termin składania dokumentów:

1) Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie w sekretariacie Regionalnego Centrum Rehabilitacji i Pomocy Społecznej w Borzęcinie albo przesłać za pośrednictwem poczty na adres: Regionalne Centrum Rehabilitacji i Pomocy Społecznej w Borzęcinie, 32-825 Borzęcin 591 z dopiskiem: „Nabór kandydatów na stanowisko Kierownika Działu Terapeutyczno – Opiekuńczego w Regionalnym Centrum Rehabilitacji i Pomocy Społecznej w Borzęcinie”.
2) Dokumenty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 września 2018 r. do godz. 15.00 – decyduje data wpływu dokumentów do adresata.

X. Inne informacje:

1) Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie lub pisemnie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej i testu pisemnego.
2) Zgłoszenia kandydatów, które wpłyną po terminie, złożone w inny sposób niż określony w ogłoszeniu lub bez kompletu wymaganych dokumentów, nie będą rozpatrywane w postępowaniu rekrutacyjnym i nie zostaną zwrócone.
3) Ogłoszenie o naborze oraz wszelkie informacje związane z przedmiotowym naborem będą umieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń, znajdującej się w siedzibie Regionalnego Centrum Rehabilitacji i Pomocy Społecznej w Borzęcinie.

4) Dyrektor Regionalnego Centrum Rehabilitacji i Pomocy Społecznej w Borzęcinie zastrzega sobie prawo:

a) odwołania konkursu bez podania przyczyny,
b) nie rozstrzygnięcia konkursu w sytuacji braku możliwości wyłonienia odpowiedniego kandydata.

5) Bliższe informacje o konkursie można uzyskać pod nr tel. 14 674 05 50

oraz

https://bip.malopolska.pl/rcripsborzecin,a,1487860,dyrektor-regionalnego-centrum-rehabilitacji-i-pomocy-spolecznej-w-borzecinie-oglasza-nabor-na-wolne-.htmlSlider


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *