Ogłoszono nabór w zakresie “Restrukturyzacji małych gospodarstw rolnych”

Prezes ARiMR ogłosił 18 maja 2018 roku termin rozpoczęcia i warunki ubiegania się o przyznanie pomocy na “Restrukturyzację małych gospodarstw”. Wnioski można składać od 18 czerwca do 17 lipca 2018 br. Wsparcie na “Restrukturyzacje małych gospodarstw” finansowane jest z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Aby umożliwić większej liczbie rolników skorzystanie z premii na “Restrukturyzację małych gospodarstw”, w tegorocznym naborze złagodzono niektóre kryteria przyznawania tego wsparcia w porównaniu z poprzednimi naborami. W tym przypadku chodzi o skrócenie okresu podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników. W tegorocznym naborze wystarczy by rolnik był ubezpieczony w pełnym zakresie, nieprzerwanie, przez co najmniej 2 miesiące poprzedzające miesiąc złożenia wniosku o przyznanie pomocy oraz by w okresie 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o przyznanie pomocy nie prowadził działalności potwierdzonej wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Bez zmian pozostały inne kryteria ubiegania się pomoc np. wymagana powierzchnia gospodarstwa – jego minimalna wielkość to 1 ha czy wielkość ekonomiczna gospodarstw – mniejsza niż 10 tys. euro.

Pomoc w uzyskaniu dofinansowania na „Restrukturyzację małych gospodarstw rolnych” w zakresie przygotowania wniosku aplikacyjnego oferuje Małopolskie Centrum Usług Wspólnych – Fundusze Europejskie Sp. z o.o. (tel. 799 283 358).

WARUNKI PRZYZNAWANIA POMOCY

Premia może zostać przyznana rolnikowi albo małżonkowi rolnika, który m.in.: jest posiadaczem samoistnym lub zależnym:gospodarstwa rolnego, obejmującego co najmniej 1 ha gruntów ornych, sadów, łąk trwałych, pastwisk trwałych, gruntów rolnych zabudowanych, gruntów pod stawami lub gruntów pod rowami, lubnieruchomości służącej do prowadzenia produkcji w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej; położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którego wielkość ekonomiczna jest mniejsza niż 10 tys. euro; w gospodarstwie, którego jest posiadaczem, prowadzi w celach zarobkowych, osobiście i na własny rachunek, działalność rolniczą w zakresie produkcji roślinnej lub zwierzęcej, z wyłączeniem chowu i hodowli ryb;podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie nieprzerwanie przez co najmniej 2 miesiące poprzedzające miesiąc złożenia wniosku o przyznanie pomocy i w okresie 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o przyznanie pomocy nie prowadzi działalności potwierdzonej wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;nie prowadzi działalności w celach naukowo-badawczych;jest pełnoletni w dniu złożenia wniosku;przedłożył biznesplan dotyczący rozwoju gospodarstwa oraz zobowiązał się do jego realizacji.

PRZEZNACZENIE POMOCY

Premia przyznawana jest na:

– operację obejmującą restrukturyzację gospodarstwa w zakresie produkcji żywnościowych lub nieżywnościowych produktów rolnych lub przygotowania do sprzedaży produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie polegającej na przeprowadzeniu inwestycji w środki trwałe, które nie mogą być rozpoczęte przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy, mogą dotyczyć zakupu wyłącznie nowych maszyn, urządzeń oraz wyposażenia. W przypadku inwestycji budowlanej, może być uwzględniona inwestycja, która będzie położona na gruntach stanowiących własność wnioskodawcy lub beneficjenta, przedmiot użytkowania wieczystego lub przedmiot dzierżawy z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa lub od jednostek samorządu terytorialnego,

– udziale w szkoleniach, lub korzystaniu z usług doradczych, lub udziale w zorganizowanych formach współpracy producentów rolnych, realizacji innych działań niezbędnych do przeprowadzenia restrukturyzacji gospodarstwa, która ma na celu poprawę konkurencyjności i zwiększenie rentowności gospodarstwa oraz doprowadzi do wzrostu wielkości ekonomicznej gospodarstwa do co najmniej 10 tys. euro,co najmniej o 20% w stosunku do wielkości wyjściowej, w szczególności w wyniku zmiany rodzaju prowadzonej produkcji rolnej.

Premia w całości musi zostać przeznaczona na prowadzoną w gospodarstwie działalność rolniczą lub przygotowanie do sprzedaży produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie w kwocie stanowiącej co najmniej 100% kwoty pomocy, przy czym inwestycje w środki trwałe muszą stanowić wartość równą co najmniej 80% kwoty pomocy.

Pomoc nie może zostać przeznaczona na działalność w zakresie prowadzenia plantacji roślin wieloletnich na cele energetyczne, prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej, w tym hodowla zwierząt laboratoryjnych, hodowla ryb akwariowych, hodowla psów rasowych oraz hodowla kotów rasowych.

__

UGSlider


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *