Borzęcin. Przebudowa remiz z pozytywną oceną

Obydwa wnioski złożone przez gminę Borzęcin w ramach działania 11.2. Odnowa Obszarów Wiejskich Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 zostały pozytywnie ocenione i wybrane do dofinansowania w ramach konkursu. Wniosek na zadanie pn. „Rozbudowa i przebudowa Remizy OSP w Borzęcinie Górnym na potrzeby Budynku Wielofunkcyjnego wraz z zagospodarowaniem dz. nr 5123” uzyskał w łącznej ocenie 71 punktów i został sklasyfikowany na 12. miejscu listy podstawowej, natomiast drugi z wniosków dot. zadania „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa Remizy OSP w Borzęcinie Dolnym” uzyskał 57 punktów i znajduje się na 13. miejscu listy rezerwowej.

Złożone przez gminę Borzęcin wnioski pozwolą zrealizować kluczowe dla mieszkańców Borzęcina Górnego i Borzęcina Dolnego inwestycje. Z punktu widzenia bezpieczeństwa publicznego i zapewnienia mieszkańcom warunków rozwoju społecznego to niezwykle istotne zadania – mówi Janusz Kwaśniak, wójt gminy Borzęcin i zapowiada, że prace budowlane w ramach obydwu projektów ruszą jeszcze w tym roku. – Czekamy na podpisanie umów o dofinansowanie, aby móc rozpocząć procedury przetargowe. Roboty rozpoczniemy w roku bieżącym i zakończymy wiosną 2020 roku.

Projekt w Borzęcinie Górnym przewiduje wykonanie rozbudowy i przebudowy istniejącego budynku remizy OSP na potrzeby budynku wielofunkcyjnego wraz z wewnętrznymi instalacjami, infrastrukturą techniczną, drogową, małą architekturą i zielenią oraz budową ogrodzenia. Rozbudowa będzie polegać na wydłużeniu budynku o część zawierającą: na parterze garaż dla dwóch samochodów bojowych straży pożarnej, na piętrze salę wielofunkcyjną z zapleczem, na poddaszu salę szkoleniową dla strażaków z zapleczem. Przebudowa części istniejącej polegać będzie na dobudowie do budynku zewnętrznego podnośnika dla osób niepełnosprawnych oraz wprowadzeniu w istniejącą strukturę budowlaną ciągów komunikacyjnych dla osób niepełnosprawnych oraz wydzieleniu na parterze zaplecza sanitarnego dla straży, a na piętrze i poddaszu węzłów sanitarnych. Całkowita wartość projektu według kosztorysu inwestorskiego zamyka się kwotą 2 288 140,64 złotych, z czego dofinansowanie RPO WM wyniesie 1 299 625,24 złotych.

W ramach projektu w Borzęcinie Dolnym wykonana zostanie rozbudowa, nadbudowa i przebudowa istniejącego budynku remizy OSP na potrzeby budynku wielofunkcyjnego wraz z wewnętrznymi instalacjami. Powierzchnia użytkowa obiektu po przebudowie zwiększy się niemal trzykrotnie, dzięki czemu obiekt zyska na funkcjonalności. Na parterze obiektu powstanie garaż na dwa samochody bojowe wraz z zapleczem socjalno-technicznym oraz świetlica ogólnie dostępna dla mieszkańców z wyjściem na ogród i część rekreacyjno-wypoczynkową. Na I piętrze zlokalizowana zostanie sala wielofunkcyjna wraz z zapleczem kuchennym, socjalno-technicznym i sanitariatami. Całkowita wartość projektu według kosztorysu inwestorskiego zamyka się kwotą 4 141 507,54 złotych, z czego wnioskowane dofinansowanie stanowi kwotę 2 128 500,09 złotych.

Konkurencja w naborze, w ramach którego gmina Borzęcin ubiegała się o dofinansowanie na zadania pn. „Rozbudowa i przebudowa Remizy OSP w Borzęcinie Górnym na potrzeby Budynku Wielofunkcyjnego wraz z zagospodarowaniem dz. nr 5123” i „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa Remizy OSP w Borzęcinie Dolnym”, była bardzo wysoka. Na konkurs wpłynęło 197 wniosków gmin, miast i powiatów. W wyniku oceny formalnej pozytywna ocenę otrzymało 148 projektów, 45 zostało odrzuconych, a 4 wycofane. W trakcie oceny finansowej komisja konkursowa odrzuciła kolejne 10 projektów, natomiast w trakcie oceny merytorycznej 33. Ostatecznie pozytywną ocenę otrzymało 105 projektów, w tym obydwa złożone przez gminę Borzęcin i wszystkie te projekty zostały skierowane do dofinansowania. Procedura konkursowa trwała – od rozpoczęcia naboru 31 marca 2017 roku do ogłoszenia wyników 20 marca 2018 roku – niemal pełny rok.

(rb)

___

Borzęcin.plgrupa poszukiwawcza2


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *