Informacja o punktach nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Brzeskiego w 2018 roku

Od początku 2016 roku na terenie Powiatu Brzeskiego funkcjonuje system nieodpłatnej pomocy prawnej- zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r., poz. 2030).
Zadanie polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej, realizowanym przez Powiat Brzeski w porozumieniu z Gminami z terenu Powiatu tj.: Gminą Borzęcin, Gminą Czchów, Gminą Dębno, Gminą Gnojnik, Gminą Iwkowa i Gminą Szczurowa.
Na terenie Powiatu Brzeskiego utworzone zostały cztery Punkty Nieodpłatnej Pomocy Prawnej (PNPP). Jeden z tych Punktów usytuowany jest w siedzibie Starostwa Powiatowego w Brzesku, przy ul. Głowackiego 51 (III piętro, pokój nr 308).
Nieodpłatnej pomocy prawnej w dwóch PNPP udzielają adwokaci lub radcowie prawni na podstawie umów zawartych z Powiatem- natomiast w pozostałych dwóch PNPP, prowadzonych przez organizację pozarządową, porad udzielają adwokaci albo w ramach zastępstwa również adwokaci lub radcowie prawni albo absolwenci wyższych studiów prawniczych posiadający co najmniej trzyletnie doświadczenie w wykonywaniu wymagających wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związanych ze świadczeniem pomocy prawnej.

Podstawowe zasady:
1. Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:
1.1. poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach;
1.2. wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego;
1.3. udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1.1 i 1.2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo- administracyjnym;
1.4. sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo- administracyjnym.
2. Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje:
2.1. spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;
2.2. spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego;
2.3. spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.
3. Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje:
3.1. osobom, którym w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1769, z późn. zm.) i wobec których w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia;
3.2. osobom, które posiadają ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017 r. poz. 1832, z późn. zm.);
3.3. kombatantom tj. osobom, które uzyskały zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1255, z późn. zm.);
3.4. weteranom tj. osobom, które posiadają ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. z 2011 r. Nr 205, poz. 1203);
3.5. osobom, które nie ukończyły 26 lat;
3.6. osobom, które ukończyły 65 lat;
3.7. osobom, które w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazły się w sytuacji zagrożenia lub poniosły straty;
3.8. kobietom, które są w ciąży.
4. Prawo do nieodpłatnej pomocy prawnej ww. osoby uprawnione, o których mowa:
4.1. w pkt 3.1. – wykazują przez przedłożenie oryginału albo odpisu decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub zaświadczenia o udzieleniu świadczenia, o którym mowa w art. 106 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej; osoby te przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej składają pisemne oświadczenie, że nie wydano wobec nich decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia;
4.2. w pkt 3.2. – wykazują przez przedłożenie ważnej Karty Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny;
4.3. w pkt 3.3. – wykazują przez przedłożenie zaświadczenia, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego;
4.4. w pkt 3.4. – wykazują przez przedłożenie ważnej legitymacji weterana albo legitymacji weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa;
4.5. w pkt 3.5. i 3.6. – wykazują przez przedłożenie dokumentu stwierdzającego tożsamość;
4.6. w pkt 3.7. – wykazują przez złożenie oświadczenia, że zachodzi co najmniej jedna z okoliczności wymienionych w tym punkcie (tj. pkt 3.7.);
4.7. w pkt 3.8. – wykazują przez przedłożenie dokumentu potwierdzającego ciążę.
5. Osobie uprawnionej, o której mowa w pkt 3.1. – 3.6. i 3.8., wymagającej niezwłocznego uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej w przypadku sytuacji kryzysowej lub zdarzenia losowego, nieodpłatna pomoc prawna jest udzielana na podstawie pisemnego oświadczenia, że jest ona uprawniona do jej uzyskania zgodnie z pkt 3.1. – 3.6. i 3.8., a z uwagi na sytuację kryzysową lub zdarzenie losowe nie jest w stanie przedstawić dokumentów wymienionych w pkt 4.1. – 4.5 i 4.7.
6. Osobie uprawnionej, o której mowa w pkt 3.8. (tj. kobiecie w ciąży), nieodpłatna pomoc prawna jest udzielana w zakresie związanym z ciążą i urodzeniem dziecka, w szczególności w zakresie praw rodzicielskich i uprawnień pracowniczych.
7.1. Nieodpłatna pomoc prawna jest udzielana osobom uprawnionym według kolejności zgłoszeń w danym dniu. Osoba udzielająca nieodpłatnej pomocy prawnej może ustalić z ważnych powodów inną kolejność.
7.2. Kobiecie, która jest w ciąży, nieodpłatna pomoc prawna jest udzielana poza kolejnością, o której mowa w pkt 7.1.
8. Nieodpłatnej pomocy prawnej udziela się osobie uprawnionej osobiście, z wyłączeniem użycia środków komunikowania się na odległość.
 Punkty Nieodpłatnej Pomocy Prawnej (PNPP) na terenie Powiatu Brzeskiego
ich usytuowanie oraz harmonogram wskazujący dni i godziny,
w których będzie udzielana nieodpłatna pomoc prawna
w 2018 roku
Numer PNPP
Usytuowanie Punktów Nieodpłatnej Pomocy Prawnej (PNPP)
Dni i godziny, w których udzielana będzie nieodpłatna pomoc prawna w 2018 roku
Udzielający nieodpłatnej pomocy prawnej
1
2
3
4
1.
1. lokal Powiatu Brzeskiego
adres: 32-800 Brzesko
ul. Głowackiego 51 (budynek – siedziba Starostwa Powiatowego), pokój nr 308 (III piętro)
od poniedziałku do środy w godzinach od 730 do 1130, czwartek, piątek w godzinach od 1130 do 1530 z wyjątkiem dni świątecznych, a w związku z tym dodatkowo w dniach 02.01.; 04.04.; 30.04.; 02.05.; 30.05.; 13.08.; 30.10. w godz. od 1130 do 1530; a w dniach 27.12.; 28.12. w godz. od 730do 1130
od poniedziałku do piątku-radcowie prawni
2.
2.1. lokal Gminy Borzęcin
adres: 32-825 Borzęcin 563a (budynek- siedziba Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej)
wtorek, czwartek w godzinach od 730 do 1130, co drugi piątek (tj. 5 i 19 stycznia, 2 i 16 lutego, 2, 16 i 30 marca, 13 i 27 kwietnia, 11 i 25 maja, 8 i 22 czerwca, 6 i 20 lipca, 3, 17 i 31 sierpnia, 14 i 28 września, 12 i 26 października, 9 i 23 listopada, 7 i 21 grudnia) w godzinach od 730 do 1130 z wyjątkiem dni świątecznych, a w związku z tym dodatkowo w dniach: 04.05. w godz. od 730 do 1530; 29.05.; 30.10.; 27.12. w godz. od 1130 do 1530
PNPP Nr 2 został powierzony
do prowadzenia organizacji pozarządowej tj. Fundacji „Honeste Vivere”, z siedzibą w Warszawie,
ul. Amałowicza- Tatara 7,
04-474 Warszawa
– nieodpłatnej pomocy prawnej udzielają adwokaci albo w ramach zastępstwa, również adwokaci lub radcowie prawni albo absolwenci wyższych studiów prawniczych posiadający co najmniej trzyletnie doświadczenie w wykonywaniu wymagających wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związanych ze świadczeniem pomocy prawnej
2.2. lokal Gminy Szczurowa
adres: 32-820 Szczurowa
ul. Rynek 3 (budynek- siedziba Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej), pokój na I piętrze
poniedziałek, środa w godzinach od 730 do 1130, co drugi piątek(tj. 12 i 26 stycznia, 9 i 23 lutego, 9 i 23 marca, 6 i 20 kwietnia, 4 i 18 maja, 1, 15 i 29 czerwca, 13 i 27 lipca, 10 i 24 sierpnia, 7 i 21 września, 5 i 19 października, 2, 16 i 30 listopada, 14 i 28 grudnia) w godzinach od 730 do 1130 z wyjątkiem dni świątecznych, a w związku z tym dodatkowo w dniach 03.01.; 04.04.; 13.08.; 28.12. w godz. od 1130 do 1530
3.
3.1. lokal Gminy Dębno
adres: 32-852 Dębno Wola Dębińska 240 (budynek – siedziba Urzędu Gminy), pokój nr 1 (parter)
poniedziałek w godzinach od 800 do 1200, środa
w godzinach od 1130 do 1530
, co drugi piątek (tj. 12 i 26 stycznia, 9 i 23 lutego, 9 i 23 marca, 6 i 20 kwietnia, 4 i 18 maja, 1, 15 i 29 czerwca, 13 i 27 lipca, 10 i 24 sierpnia, 7 i 21 września, 5 i 19 października, 2, 16 i 30 listopada, 14 i 28 grudnia) w godzinach od 730 do 1130 z wyjątkiem dni świątecznych, a w związku z tym dodatkowo w dniach: 03.01.; 04.04.; w godz. od 730 do 1530; 13.08. w godz. od 1200 do 1600; 24.12 w godz. od 1130 do 1530,
PNPP Nr 3 został powierzony
do prowadzenia organizacji pozarządowej tj. Fundacji „Honeste Vivere”, z siedzibą w Warszawie,
ul. Amałowicza- Tatara 7,
04-474 Warszawa
– nieodpłatnej pomocy prawnej udzielają adwokaci albo w ramach zastępstwa, również adwokaci lub radcowie prawni albo absolwenci wyższych studiów prawniczych posiadający co najmniej trzyletnie doświadczenie w wykonywaniu wymagających wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związanych ze świadczeniem pomocy prawnej
3.2. lokal Gminy Gnojnik
adres: 32-864 Gnojnik 363 (budynek – siedziba Urzędu Gminy), pokój nr 2 (parter)
wtorek, czwartek w godzinach od 1130 do 1530, co drugi piątek (tj. 5 i 19 stycznia, 2 i 16 lutego, 2, 16 i 30 marca, 13 i 27 kwietnia, 11 i 25 maja, 8 i 22 czerwca, 6 i 20 lipca, 3, 17 i 31 sierpnia, 14 i 28 września, 12 i 26 października, 9 i 23 listopada, 7 i 21 grudnia) w godzinach od 1130 do 1530
z wyjątkiem dni świątecznych, a w związku z tym dodatkowo w dniach: 04.05. w godz. od 730 do 1530;29.05.; 30.10.; 27.12. w godz. od 730 do 1130
4.
4.1. lokal Gminy Czchów
adres: 32-860 Czchów Rynek 12 (budynek – siedziba Urzędu Miejskiego; Biuro Obsługi Klienta), pokój na parterze
wtorek, czwartek w godzinach od 730 do 1130, co drugi piątek (tj. 5 i 19 stycznia, 2 i 16 lutego, 2, 16 i 30 marca, 13 i 27 kwietnia, 11 i 25 maja, 8 i 22 czerwca, 6 i 20 lipca, 2, 17 i 31 sierpnia, 14 i 28 września, 12 i 26 października, 9 i 23 listopada, 7 i 21 grudnia) w godzinach od 730 do 1130
z wyjątkiem dni świątecznych, a w związku z tym dodatkowo w dniach: 04.05. w godz. od 730 do 1530; 29.05.; 30.10.; 27.12. w godz. od 1130 do 1530
we wtorki, czwartki i piątki
(jak w kol. 3) – adwokaci
4.2. lokal Gminy Iwkowa
adres: 32-861 Iwkowa 468 (budynek – siedziba Urzędu Gminy), pokój nr 5 (I piętro)
poniedziałek w godzinach od 1300 do 1700, środa w godzinach od 745 do 1145, co drugi piątek (tj. 12 i 26 stycznia, 9 i 23 lutego, 9 i 23 marca, 6 i 20 kwietnia, 4 i 18 maja, 1, 15 i 29 czerwca, 13 i 27 lipca, 10 i 24 sierpnia, 7 i 21 września, 5 i 19 października, 2, 16 i 30 listopada, 14 i 28 grudnia) w godzinach od 745 do 1145, z wyjątkiem dni świątecznych, a w związku z tym dodatkowo w dniach: 03.01.; 04.04. w godz. od 1145do 1545, 13.08.; 24.12. w godz. od 900 do 1300
w poniedziałki, środy i piątki
(jak w kol. 3) – adwokaci

Sporządzono w Starostwie Powiatowym w Brzesku
Brzesko, dnia 20.12.2017 r.

 

Starostwo Powiatowe w Brzesku


grupa poszukiwawcza2


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *