Szczurowa stawia na młode pokolenie

To, że Gmina Szczurowa stawia na młode pokolenie wiadomym jest nie od dzisiaj. Kolejnymi przykładami działań podejmowanych na rzecz dzieci i młodzieży są już realizowane zadanie w ramach pozyskanych środków pozabudżetowych – unijnych oraz zadania, na które jeszcze w tym roku Gmina podpisze umowy, a ich realizacja rozpocznie się w nadchodzącym 2018 roku.
Obecnie Gmina Szczurowa w szkołach prowadzących kształcenie ogólne realizuje duży projekt pn. „KOMPETENCJE PRZYSZŁOŚCI- ROZWÓJ I DOPOSAŻENIE SZKÓŁ GMINY SZCZUROWA” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi priorytetowej 10. Wiedza i kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.3 Edukacja. Całkowita wartość projektu: 1 898 489,27 zł.- dofinansowanie projektu z UE: 1 801 279,97 zł., wkład własny gminy: 97 209,30 zł.
W projekcie przewidziano dwa kierunki wsparcia:
– Rozwijanie u dzieci i młodzieży kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy w zakresie przedmiotów przyrodniczych i matematyki oraz kompetencji informatycznych,
– Rozwój kompetencji i umiejętności zawodowych nauczycieli w zakresie wykorzystania nowoczesnych narzędzi oraz technologii informacyjnych i komunikacyjnych, nauczania w obszarze przedmiotów przyrodniczych i matematyki oraz pracy metodą eksperymentu.
Projektem objętych zostało 668 uczniów z 7 szkół Gminy Szczurowa.
Kolejną inicjatywą gminy Szczurowa, pozwalającą realizować dziecięce marzenia jest budowa MIASTECZKA RUCHU DROGOWEGO W SZCZUROWEJ. Zadanie to będzie realizowane również ze środków unijnych. Zarząd Województwa Małopolskiego pozytywnie ocenił i zaakceptował dofinansowanie wniosku przygotowanego przez Gminę Szczurowa na budowę miasteczka. Miasteczko ruchu drogowego zlokalizowane będzie przy kompleksie sportowym „Orlik” w Szczurowej. Wyposażone będzie w sieć ścieżek rowerowych o nawierzchni z kostki brukowej betonowej, bezfazowej, skrzyżowań różnego rodzaju: równorzędne, drogi z pierwszeństwem przejazdu z drogą podporządkowaną, podporządkowane, o ruchu okrężnym, z sygnalizacją świetlną, z tzw. łamanym pierwszeństwem, przejazd kolejowy wraz z oznakowaniem, oznakowanie związane z odpowiednią infrastrukturą drogową w postaci znaków: ostrzegawczych, zakaz, nakazu, informacyjnych, oznakowania poziomego, sygnałów świetlnych. Tor sprawnościowy do doskonalenia jazdy dla rowerzystów wyposażony będzie m.in. w pachołki, równoważnie, tarkę, przedmiot do przewożenia, korytarz, piaskownicę, bramkę wiszącą, rynnę, przewożenie przedmiotu na uwięzi, slalom z ograniczeniem. Pomiędzy torem, a ścieżkami rowerowymi znajdować się będzie miejsce obsługi rowerzystów w postaci utwardzonego placu, wyposażone w zamykaną wiatę na rowery, stojaki na rowery, ławki, kosze na śmieci, urządzenie typu samoobsługowa stacja naprawy rowerów oraz toaletę typu toi toi. Uzupełnienie ścieżek rowerowych stanowić będzie zagospodarowanie terenów zielonych poprzez wykonanie zieleni i trawników.
Teren miasteczka będzie oświetlony, monitorowany, zabezpieczony ogrodzeniem systemowym. Będzie on ogólnodostępny dla dzieci, młodzieży i dorosłych, a korzystanie z niego będzie nieodpłatne. Najprawdopodobniej prace budowlane rozpoczną się wiosną 2018r.
Działania podejmowane przez Gminę Szczurowa będą procentować w przyszłości.


ugSlider


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *