ad2
ad2
MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ (600×200 px)
MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ (600×200 px)

UWAGA! Atrakcyjna nieruchomość w centrum Borzęcina na sprzedaż

Wójt Gminy Borzęcin na podstawie art. 28 ust. 1 i 2, art. 38 ust. 1 i 2, art. 40 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r., o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 ze zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1490) w wykonaniu Uchwały Nr XVII/135/2016 Rady Gminy Borzęcin z dnia 16. 03. 2016 r., ogłasza czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, stanowiącej własność gminy Borzęcin, położonej w Borzęcinie.

Oznaczenie nieruchomości
wg danych
ewidencyjnych
—————
Nieruchomość z oznaczeniem  księgi wieczystej
PowierzchniaOpisPrzeznaczenieCena wywoławcza nieruchomości netto  do przetargu wynosi
—————
Wysokość wadium
 

4355
—————
TR1B/
00076292/5

0,24 haPrzedmiotowa nieruchomość jest zabudowana (byłym ośrodkiem zdrowia), położona w obrębie ewidencyjnym
nr 2  Borzęcin.
W oparciu o „Studium  Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Borzęcin” predysponowane przeznaczenie działki – to tereny  zabudowy usługowej i  mieszkalno  –  usługowej.650 000,00 złotych.

Sprzedaż  zwolniona z  podatku VAT.
—————-
   65 000,00 złotych.

Sprzedaż przedmiotowej nieruchomości podlega zwolnieniu z opodatkowania podatkiem od towarów i usług – VAT.

Obciążenia nieruchomości.

Nieruchomość stanowiąca przedmiot przetargu nie jest obciążona prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nią. Dział III – ”Prawa, roszczenia i ograniczenia” oraz Dział IV – ”Hipoteka” Kw Nr TR1B/00043802/4 – nie zawierają wpisów.

Nieruchomość gruntowa stanowiąca działkę nr 4355 o powierzchni 2 400 m2, położona jest w centrum miejscowości Borzęcin, na przeciwko Urzędu Gminy, przy skrzyżowaniu drogi powiatowej Dębno –. Bielcza – Borzęcin – Zaborów z drogą gminną z Borzęcina w kierunku przysiółka Borzęcin – Czarnawa. Atrakcyjność lokalizacyjna terenu – bardzo dobra. Teren działki jest równy i płaski, zabudowany murowanym, jednopiętrowym budynkiem byłego ośrodka zdrowia i budynkiem kotłowni. Ponadto w budynku zlokalizowany jest samodzielny lokal mieszkalny z odrębnym wejściem o powierzchni użytkowej 25 m2. Budynek wybudowany został w latach 60-tych ubiegłego wieku w technologii tradycyjnej jako ośrodek zdrowia w Borzęcinie. Stan techniczny budynków jest dobry. Nieruchomość posiada kompleksowe uzbrojenie sieciami infrastruktury technicznej: energetycznej, gazowej, wodociągowej, kanalizacyjnej (ujęcie własne) i telefonicznej. Budynek jest obiektem wolnostojącym jednopiętrowym, całkowicie podpiwniczonym z wbudowanym garażem o konstrukcji murowanej. Budynek przykryty jest stropodachem wentylowanym pokrytym z wierzchu trzykrotnie papą na lepiku. Stolarka okienna całkowicie nowa z pcv.

Stolarka drzwiowa komunikacji parteru nowa aluminiowa, drzwi do pomieszczeń parteru nowe typu PORTA. Stolarka drzwiowa piętra drewniana stara – dobra. Posadzki pomieszczeń parteru odpowiadają wymogom unijnym dla tego typu pomieszczeń, a posadzki piętra częściowo do wymiany. Pomieszczenia sanitarne wszystkie wyremontowane z nowym wyposażeniem. Instalacja elektryczna wymieniona. Instalacja centralnego ogrzewania z własnej wolnostojącej kotłowni. Wejście główne przystosowane jest dla osób niepełnosprawnych na wózkach. Na parterze budynku ośrodka zdrowia znajdują się pomieszczenia rejestracji pacjentów, gabinet zabiegowy, kompleks pomieszczeń poradni dziecięcej, apteka, poradnia dla kobiet, sanitariaty pacjentów i osób niepełnosprawnych. Na poziomie piętra znajdują się gabinety lekarskie, gabinet stomatologiczny, USG, archiwum, sanitariaty pacjentów i osób niepełnosprawnych oraz pomieszczenie socjalne personelu. Komunikacja odbywa się poprzez klatkę schodową wewnętrzną z możliwością wykonania platformy dźwigowej dla osób niepełnosprawnych. W podpiwniczeniu budynku znajdują się: hydrofornia, garaż zespół pomieszczeń magazynowo – warsztatowych, pralnia, suszarnia, sanitariat i komunikacja. Obiekty infrastruktury technicznej: drogi wewnętrzne, parkingi, podejścia i podjazdy – utwardzone. Teren stanowi zieleń urządzoną z wybrukowanymi alejkami, klombami i nasadzeniami drzew iglastych. W okresie eksploatacji obiekt był wielokrotnie modernizowany i remontowany. Stan zagospodarowania i możliwości rozwojowe nieruchomości – możliwość rozbudowy (zmiana funkcji, wyodrębnienie samodzielnych lokali). Nieruchomość nie jest obciążona hipoteką ani żadnymi innymi ciężarami i ograniczeniami. Dostępność komunikacyjna – bardzo dobra.

  • Cena wywoławcza do przetargu wynosi – 650 000,00 złotych.
  • Obowiązuje wpłata wadium w wysokości – 65 000,00 złotych.
  • Minimalne postąpienie wynosi – 650,00 złotych.

Obciążenia i zastrzeżenia dotyczące nieruchomości.

Nieruchomość, o której mowa wyżej, nie jest obciążona hipoteką, wolna jest od wszelkich ciężarów i ograniczeń, oraz nie jest przedmiotem jakichkolwiek zobowiązań.

Przetarg odbędzie się w dniu 9 listopada 2017 roku (czwartek) o godzinie 1000 w siedzibie Urzędu Gminy w Borzęcinie, pokój nr 15.

Wartość postąpienia wynosić będzie nie mniej niż 1% ceny wywoławczej netto licytowanej nieruchomości, w zaokrągleniu, w górę do pełnych dziesiątek złotych.

W przetargach mogą brać udział krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i prawne, pod warunkiem, że:

1. wpłacą wadium w wyżej określonej wysokości najpóźniej do 3 listopada 2017 roku (piątek), w formie pieniężnej na konto Urzędu Gminy w KBS 0/Szczurowa nr: 81 8591 0007 0100 0000 6350 0012, z dopiskiem „Wadium – przetarg na sprzedaż działki nr 4355 w Borzęcinie”, przy czym za datę wniesienia wadium w pieniądzu uznaje się datę wpływu środków pieniężnych na konto Urzędu Gminy w KBS 0/Szczurowa (w podanej dacie środki finansowe winny znajdować się na koncie Urzędu Gminy w Borzęcinie). Tytuł wpłaty wadium winien jednoznacznie wskazywać uczestnika przetargu oraz nieruchomość, której wpłata dotyczy. Wpłacone wadium nie podlega oprocentowaniu,

oraz

2. złożą pisemne oświadczenie, iż zapoznali się z warunkami przetargu i przyjmują je bez zastrzeżeń,

i

3. złożą pisemne oświadczenie, że zapoznali się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu przetargu i przyjmują go bez zastrzeżeń.

Terminy przeprowadzenia przetargów: pierwszy przetarg został przeprowadzony w dniu 9 września 2016 roku, drugi 17 listopada 2016 roku, trzeci 24 sierpnia 2017 roku – wobec faktu nie wpłacenia wadium przetargi zakończyły się wynikiem negatywnym.

W przypadku osób fizycznych oferenci mogą działać osobiście lub przez pełnomocników. W celu stwierdzenia tożsamości oferenci powinni okazać Komisji Przetargowej dokument tożsamości (dowód osobisty, paszport). W przypadku osób prawnych wymagana jest obecność osób upoważnionych do składania oświadczeń woli.

Ponadto osoby przystępujące do przetargu, jako pełnomocnicy, winni przedłożyć w Urzędzie Gminy w Borzęcinie II piętro – pokój nr 20, najpóźniej w terminie do 3 listopada 2017 roku (piątek): właściwe pełnomocnictwo – jeżeli uczestnik przetargu działa przez pełnomocnika, a w przypadku osób prawnych – aktualny wyciąg osób prawnych – aktualny wyciąg Krajowego Rejestru Sądowego lub z innego właściwego rejestru w przypadku podmiotów polskich. Aktualny wyciąg z KRS lub innego rejestru winien być wydany w ciągu 3 ostatnich miesięcy. Osoby, które nie dostarczą dokumentów w określonym terminie, nie zostaną dopuszczone do uczestnictwa w przetargu. Cudzoziemcy (w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r., o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców – Dz. U. z 2014 r., poz. 1380 z późn. zm.) w przypadku wygrania przetargu zobowiązani są przed zawarciem umowy notarialnej uzyskać zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości w przypadkach, gdy zgoda ta jest wymagana.

W przypadku małżonków do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem (niekoniecznie w formie aktu notarialnego) drugiego małżonka, zawierającym dodatkowo zgodę na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu po cenie zaoferowanej przez współmałżonka przystępującego do przetargu, bądź umowę rozdzielności majątkowej – jeżeli oferentem jest osoba pozostająca w związku małżeńskim.

Wpłata całości zaoferowanej ceny sprzedaży działki ustalona w drodze licytacji, pomniejszona o wpłacone wadium, winna zostać uiszczona na konto Urzędu Gminy w KBS 0/Szczurowa nr: 49 8591 0007 0100 0000 6350 0006, najpóźniej w dniu poprzedzającym zawarcie umowy nabycia nieruchomości w formie aktu notarialnego. Za dzień zapłaty uznaje się chwilę uznania rachunku bankowego Urzędu Gminy w Borzęcinie.

Do przetargu należy zgłosić się z dowodem wpłaty wadium.

Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie (bez odsetek) na wskazany przez oferenta rachunek bankowy, po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia, odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości w dniu zapłaty pełnej ceny nabycia nieruchomości.

Wadium przepada na rzecz Urzędu Gminy, jeżeli oferent:

1) nie dokona wpłaty oferowanej ceny nabycia nieruchomości w wyznaczonym przez Wójta Gminy terminie,

2) uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości w formie aktu notarialnego w wyznaczonym przez Wójta Gminy terminie.

Cudzoziemcy zobowiązani są uzyskać zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości pod rygorem utraty wadium w przypadku wygrania przetargu, a nie uzyskania wyżej wymienionego zezwolenia.

O terminie zawarcia umowy notarialnej nabywca zostanie powiadomiony w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden z nich zaoferuje, co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Dodatkowe informacje:

O terminie zawarcia umowy notarialnej nabywca zostanie powiadomiony w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu. W przypadku nieprzystąpienia Nabywcy do zawarcia umowy notarialnej sprzedaży Przedmiotu Przetargu tj. niestawienia się w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, Gmina może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym. Osoby biorące udział w przetargu powinny zapoznać się ze stanem prawnym nieruchomości, oraz z granicami nieruchomości będącej przedmiotem przetargu. Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z dokumentacją dotyczącą nieruchomości. Sprzedający sprzedaje nieruchomość zgodnie z wyrysem z mapy ewidencyjnej oraz wypisem z ewidencji gruntów i budynków. Okazanie punktów granicznych nieruchomości może nastąpić na życzenie i wyłączny koszt kupującego.

W przypadku ewentualnego wznowienia granic wykonanego na koszt Nabywcy, Gmina nie bierze odpowiedzialności za ewentualne różnice w powierzchni działki. Kupujący zobowiązany będzie do złożenia oświadczenia, że znany jest mu stan faktyczny oferowanej do sprzedaży nieruchomości: jej obszar, dojazd, rodzaj użytków i nie będzie występował z roszczeniami wobec Gminy w przypadku, gdyby na skutek dokonania przez geodetę wznowienia granic wyżej wymienionej nieruchomości wykazano zmiany w stosunku do danych z ewidencji gruntów na dzień jej sprzedaży. Koszty notarialne w całości ponosi nabywca nieruchomości.

Szczegółowe informacje dotyczące zbywanej nieruchomości można uzyskać pod numerem telefonu: (14) 684 – 63 – 70 wew. 20, przesyłając zapytanie faksem (14) 684 – 63 – 72 lub drogą elektroniczną na adres: nieruchomosci@borzecin.pl, oraz osobiście w Urzędzie Gminy w Borzęcinie II piętro, pokój nr 20 – w poniedziałki od godziny 900 do 1700, od wtorku do piątku w godzinach od 730 do 1530. Nieruchomość można oglądać po uprzednim uzgodnieniu terminu z inspektorem ds. gospodarki nieruchomościami pod nr tel.: (14) 684 – 63 – 70 wew. 20 lub drogą elektroniczną na adres: nieruchomosci@borzecin.pl.

Wójt Gminy Borzęcin zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu z przyczyn uzasadnionych, niezwłocznie podając informację na piśmie o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie w siedzibie Urzędu Gminy w Borzęcinie oraz ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty i z tego tytułu nie przysługuje oferentom roszczenie przeciwko Gminie Borzęcin.

Niniejsze ogłoszenie o przetargu podaje się do publicznej wiadomości przez zamieszczenie wyciągu z ogłoszenia o przetargu na stronie internetowej http://www.pgn.net.pl/, poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Borzęcinie (I i II piętro) oraz na tablicach ogłoszeń w sołectwach, na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej w zakładce „sprzedaż nieruchomości” i na stronie internetowej Borzęcina www.borzecin.pl.

Borzęcin, 5 września 2017 r.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.