Borzęcin: Atrakcyjne nieruchomości na sprzedaż

Wójt Gminy Borzęcin na podstawie art. 28 ust. 1 i 2, art. 38 ust. 1 i 2, art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r., o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1490)

ogłasza PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy Borzęcin.

Link do geoportalu dostępny TUTAJ

I. Przedmiotem sprzedaży jest niezabudowana nieruchomość gruntowa, w skład której wchodzą między innymi działki oznaczone w ewidencji gruntów i budynków numerami:

 1. 5654/16 o powierzchni 0,2998 ha,
 2. 5654/20 o powierzchni 0,2998 ha,
 3. 5654/24 o powierzchni 0,2998 ha,
 4. 5654/27 o powierzchni 0,1693 ha,stanowiąca własność gminy Borzęcin, położona w obrębie Borzęcin, dla której prowadzona jest Sąd Rejonowy w Brzesku IV Wydział Ksiąg Wieczystych księga wieczysta nr TR1B/00089743/6.
  Działki zlokalizowane są w zachodniej części miejscowości Borzęcin w obszarze pomiędzy drogą powiatową z Borzęcina do Brzeska oraz z Borzęcina do Rudy Rysia, w odległości około 2,0 km od centrum wsi i około 16 km od centrum Brzeska, o kształtach regularnych (prostokąt – trapez) o powierzchni w przedziale od 1 693 m2 do 2998 m2. Dla nieruchomości wydana została decyzja o warunkach zabudowy, WZ – RPG.6730.24.2017 dnia 7 marca 2017 roku. Rodzaj zabudowy: zabudowa produkcyjno – usługowa.

W zasięgu nieruchomości znajduje się uzbrojenie sieciami infrastruktury technicznej: energetycznej, gazowej i wodociągowej.

Do sprzedaży przedmiotowej nieruchomości mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r., o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2012 r. poz. 803 z późn. zm.) z uwagi na przeznaczenie nieruchomości w dniu wejścia w życie cytowanej ustawy tj.: 30 kwietnia 2016 roku. Nieruchomość w całości była rolna. Dnia 7 marca 2017 roku dla nieruchomości wydana została decyzja o warunkach zabudowy, przeznaczenie: zabudowa produkcyjno – usługowa. Późniejsze uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy nie znosi ograniczeń w obrocie nieruchomościami rolnymi wynikających z ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego.

W myśl art. 1a pkt 2) ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, który brzmi: ”Przepisów ustawy nie stosuje się do nieruchomości rolnych: o powierzchni mniejszej niż 0,30 ha. Nieruchomości rolne o powierzchni mniejszej niż 0,30 ha nie podlegają tej ustawie. Zgodnie z tą ustawą działkę rolną o powierzchni mniejszej niż 0,30 ha nabyć może osoba niebędąca rolnikiem indywidualnym.

Zgodnie z przepisami cytowanej wyżej ustawy nabywcą nieruchomości rolnej może być wyłącznie rolnik indywidualny, chyba że ustawa stanowi inaczej. Jeżeli nabywana nieruchomość rolna albo jej część ma wejść w skład wspólności majątkowej małżeńskiej wystarczające jest, gdy rolnikiem indywidualnym jest jeden z małżonków. Powierzchnia nabywanej nieruchomości rolnej wraz z powierzchnią nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rodzinnego nabywcy nie może przekraczać powierzchni 300 ha użytków rolnych ustalonej zgodnie z art. 5 ust. 2 i 3 ustawy. Za rolnika indywidualnego uważa się osobę fizyczną będącą właścicielem, użytkownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 300 ha, posiadającą kwalifikacje rolnicze oraz co najmniej od 5 lat zamieszkałą w gminie, na obszarze której jest położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego i prowadzącą przez ten okres osobiście to gospodarstwo.

W przetargu mogą wziąć udział osoby, które spełnią warunki określone w art. 6 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2012 r. poz. 803 – z późn. zm.) oraz przedłożą Komisji Przetargowej przed przeprowadzeniem przetargu dokumenty potwierdzające spełnienie warunków do nabycia nieruchomości rolnej o których mowa w art. 7 cytowanej wyżej ustawy. Agencji Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa przysługuje prawo pierwokupu nieruchomości, z wyjątkiem przypadku, gdy nabywca ustalony w wyniku przetargu nabywa nieruchomość na powiększenie gospodarstwa rodzinnego jednak do powierzchni nie większej niż 300 ha, a nabywana nieruchomość rolna jest położona w gminie, w której ma miejsce zamieszkania nabywca lub gminie graniczącej z tą gminą.

Obciążenia nieruchomości.

Dział III – ”Prawa, roszczenia i ograniczenia” oraz Dział IV – ”Hipoteka” Kw Nr TR1B/00089743/6 – nie zawierają wpisów. Nieruchomość wolna jest od obciążeń.

II. Pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, w skład której wchodzi między innymi działka oznaczona w ewidencji gruntów i budynków numerem:

 1. 4606/1 o powierzchni 0,3900 ha,

stanowiącej własność gminy Borzęcin, położonej w obrębie Borzęcin, dla której w Sądzie Rejonowym w Brzesku prowadzona jest księga wieczysta nr TR1B/00055445/0.

Przedmiotowa działka jest położona w odległości około 4,0 km od centrum Gminy Borzęcin. Dojazd do działki drogą powiatową z Borzęcina do Rudy Rysia, a następnie drogą gminną. Przedmiotowa działka jest zlokalizowana w sąsiedztwie nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, budynkami zagrodowymi oraz nieużytkami, kształt działki nieregularny, elementy infrastruktury: w zasięgu. Teren obejmujący tą działkę to: nieużytek, znacznie obniżony w stosunku do nieruchomości sąsiednich i stanowi okresowe zastoisko wodne w którym stan wody utrzymuje się na poziomie kilkudziesięciu cm z uwagi na brak tam i obwałowań. Głębokość stawu wynosi około 0,5 – 2,5 m. Staw zarośnięty, nieczyszczony (wymaga rekultywacji). W oparciu o ”Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Borzęcin” predysponowane przeznaczenie działki – to tereny wody stojącej i tereny rolne. Dostęp do działki: dobry.

Z uwagi na przeznaczenie nieruchomości w ”Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Borzęcin” do jej sprzedaży mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2012 r. poz. 803 z późn. zm.).

Zgodnie z przepisami cytowanej wyżej ustawy nabywcą nieruchomości rolnej może być wyłącznie rolnik indywidualny, chyba że ustawa stanowi inaczej. Jeżeli nabywana nieruchomość rolna albo jej część ma wejść w skład wspólności majątkowej małżeńskiej wystarczające jest, gdy rolnikiem indywidualnym jest jeden z małżonków. Powierzchnia nabywanej nieruchomości rolnej wraz z powierzchnią nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rodzinnego nabywcy nie może przekraczać powierzchni 300 ha użytków rolnych ustalonej zgodnie z art. 5 ust. 2 i 3 ustawy. Za rolnika indywidualnego uważa się osobę fizyczną będącą właścicielem, użytkownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 300 ha, posiadającą kwalifikacje rolnicze oraz co najmniej od 5 lat zamieszkałą w gminie, na obszarze której jest położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego i prowadzącą przez ten okres osobiście to gospodarstwo.

W przetargu mogą wziąć udział osoby, które spełnią warunki określone w art. 6 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2012 r. poz. 803 – z późn. zm.) oraz przedłożą Komisji Przetargowej przed przeprowadzeniem przetargu dokumenty potwierdzające spełnienie warunków do nabycia nieruchomości rolnej o których mowa w art. 7 cytowanej wyżej ustawy. Agencji Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa przysługuje prawo pierwokupu nieruchomości, z wyjątkiem przypadku, gdy nabywca ustalony w wyniku przetargu nabywa nieruchomość na powiększenie gospodarstwa rodzinnego jednak do powierzchni nie większej niż 300 ha, a nabywana nieruchomość rolna jest położona w gminie, w której ma miejsce zamieszkania nabywca lub gminie graniczącej z tą gminą.

Przetargi odbędą się dnia 21 sierpnia 2017 roku (poniedziałek) o godzinie 900 w siedzibie Urzędu Gminy w Borzęcinie, pokój nr 15. Przetargi przeprowadzone zostaną bezpośrednio po sobie, zgodnie z podaną kolejnością, począwszy od godziny 900 , kolejno:

 • 1.godz. 900 – działka 5654/16 cena wywoławcza 54 000,00 zł plus obowiązujący na dzień sprzedaży podatek VAT,
 • 2.godz. 910 – działka 5654/20 cena wywoławcza 54 000,00 zł plus obowiązujący na dzień sprzedaży podatek VAT,
 • 3.godz. 920 – działka 5654/24 cena wywoławcza 54 000,00 zł plus obowiązujący na dzień sprzedaży podatek VAT,
 • 4.godz. 930 – działka 5654/27 cena wywoławcza 30 500,00 zł plus obowiązujący na dzień sprzedaży podatek VAT,
 • 5.godz. 940 – działka 4606/1 cena wywoławcza 4 500,00 zł na dzień sprzedaży zwolniona od podatku VAT.

Nieruchomości, o których mowa wyżej, nie są obciążone hipoteką, wolne są od wszelkich ciężarów i ograniczeń, oraz nie są przedmiotem jakichkolwiek zobowiązań.

W przetargach mogą brać udział krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i prawne, pod warunkiem, że:

1. wpłacą wadium w niżej określonej wysokości najpóźniej do 16 sierpnia 2017 roku (środa) w kasie Urzędu Gminy w godzinach urzędowania lub na konto Urzędu Gminy w Borzęcinie w KBS 0/Szczurowa nr: 81 8591 0007 0100 0000 6350 0012 w formie pieniężnej, z dopiskiem „Wadium do przetargu – zakup działki” – (ze wskazanym numerem ewidencyjnym i położeniem działki), przy czym za datę wniesienia wadium w pieniądzu uznaje się datę wpływu środków pieniężnych na konto Urzędu Gminy w KBS 0/Szczurowa. Tytuł wpłaty wadium winien jednoznacznie wskazywać uczestnika przetargu oraz nieruchomość, której wpłata dotyczy. Wpłacone wadium nie podlega oprocentowaniu.

Wysokość wadium wynosi 10 % ceny wywoławczej:

 • 1. działka 5654/16 – 5 400,00 złotych,
 • 2. działka 5654/20 – 5 400,00 złotych,
 • 3. działka 5654/24 – 5 400,00 złotych,
 • 4. działka 5654/27 – 3 050,00 złotych,
 • 5. działka 4606/1 – 450,00 złotych,

2. złożą pisemne oświadczenie, iż zapoznali się z warunkami przetargu i przyjmują je bez zastrzeżeń,

3. złożą pisemne oświadczenie, iż zapoznali się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu przetargu i przyjmują go bez zastrzeżeń.

W przetargach mogą wziąć udział osoby, które wpłacą wadium w podanej wyżej wysokości, a odnośnie nieruchomości rolnych opisanych w poz.: I i II dodatkowo spełniające warunki wynikające z ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego.

Komisja przetargowa przed otwarciem przetargu potwierdza wniesienie wadium przez uczestników przetargu. Przed otwarciem przetargu jego uczestnik winien przedłożyć komisji przetargowej dowód tożsamości lub paszport, a uczestnik przetargu na sprzedaż nieruchomości rolnej opisanej w poz.: I i II również dokumenty potwierdzające spełnienie warunków wymienionych w art. 6 i 7 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r., o kształtowaniu ustroju rolnego.

W przypadku osób fizycznych oferenci mogą działać osobiście lub przez pełnomocników. W przypadku osób prawnych wymagana jest obecność osób upoważnionych do składania oświadczeń woli. Ponadto osoby przystępujące do przetargu, jako pełnomocnicy, winni przedłożyć w Urzędzie Gminy w Borzęcinie II piętro – pokój nr 20, najpóźniej w terminie do: 16 sierpnia 2017 roku (środa) właściwe pełnomocnictwo nie koniecznie notarialne, a w przypadku osób prawnych – aktualny wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego lub z innego właściwego rejestru w przypadku podmiotów polskich. Aktualny wyciąg z KRS lub innego rejestru winien być wydany w ciągu 3 ostatnich miesięcy. Osoby, które nie dostarczą dokumentów w określonym terminie, nie zostaną dopuszczone do uczestnictwa w przetargu. Cudzoziemcy (w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r., o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców – Dz. U. z 2014 r., poz. 1380 z późn. zm.) w przypadku wygrania przetargu zobowiązani są przed zawarciem umowy notarialnej uzyskać zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości w przypadkach, gdy zgoda ta jest wymagana.

W przypadku uczestnictwa w przetargu tylko jednego ze współmałżonków, wymagane jest przedłożenie

pisemnego oświadczenia woli drugiego współmałżonka o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości ze środków pochodzących z wspólnego majątku lub złożenie oświadczenia woli nabycia nieruchomości z majątku odrębnego, zgodnie z art. 37 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r., Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2016 r., poz. 406 ze zm.).

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Wpłata całości zaoferowanej ceny sprzedaży działki ustalona w drodze licytacji, pomniejszona o wpłacone wadium, winna zostać uiszczona na konto Urzędu Gminy w KBS 0/Szczurowa nr: 49 8591 0007 0100 0000 6350 0006, najpóźniej w dniu poprzedzającym zawarcie umowy nabycia nieruchomości w formie aktu notarialnego. Za dzień zapłaty uznaje się chwilę uznania rachunku bankowego Urzędu Gminy w Borzęcinie.

Uczestnik, który zamierza przystąpić do licytacji więcej niż jednej działki musi dokonać wpłaty wadium osobno na każdą z licytowanych działek.

Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie (bez odsetek) na wskazany przez oferenta rachunek bankowy, po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia, odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości w dniu zapłaty pełnej ceny nabycia nieruchomości.

Wadium przepada na rzecz Urzędu Gminy, jeżeli oferent:

1) nie dokona wpłaty oferowanej ceny nabycia nieruchomości w wyznaczonym przez Wójta Gminy

terminie,

2) uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości w formie aktu notarialnego w wyznaczonym

przez Wójta Gminy terminie.

Cudzoziemcy zobowiązani są uzyskać zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości pod rygorem utraty wadium w przypadku wygrania przetargu, a nie uzyskania wyżej wymienionego zezwolenia.

Umowy przenoszące własność nieruchomości rolnych zostaną zawarte w przypadku gdy Agencja Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa nie skorzysta z prawa pierwokupu przedmiotowych nieruchomości.

O terminie zawarcia umowy notarialnej nabywca zostanie powiadomiony w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.

Wójt Gminy Borzęcin zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu z przyczyn uzasadnionych, niezwłocznie podając informację na piśmie o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie w siedzibie Urzędu Gminy w Borzęcinie oraz ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty i z tego tytułu nie przysługuje oferentom roszczenie przeciwko Gminie Borzęcin.

Dodatkowe informacje:

Osoby biorące udział w przetargu powinny zapoznać się ze stanem prawnym nieruchomości. Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z dokumentacją dotyczącą nieruchomości. Sprzedający sprzedaje nieruchomość zgodnie z wyrysem z mapy ewidencyjnej oraz wypisem z ewidencji gruntów i budynków. Okazanie punktów granicznych nieruchomości może nastąpić na życzenie i wyłączny koszt kupującego. W przypadku ewentualnego wznowienia granic wykonanego na koszt Nabywcy, Gmina nie bierze odpowiedzialności za ewentualne różnice w powierzchni działki.

Kupujący zobowiązany będzie do złożenia oświadczenia, że znany jest mu stan faktyczny oferowanej do sprzedaży nieruchomości: jej obszar, dojazd, rodzaj użytków i nie będzie występował z roszczeniami wobec Gminy w przypadku, gdyby na skutek dokonania przez geodetę wznowienia granic wyżej wymienionej nieruchomości wykazano zmiany w stosunku do danych z ewidencji gruntów na dzień jej sprzedaży. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.

Koszty notarialne w całości ponosi nabywca nieruchomości.

Korzystanie z wszelkich urządzeń infrastruktury technicznej wymaga uzgodnienia z dysponentami sieci i obciąża całkowicie nabywcę nieruchomości. Istniejące na nieruchomości urządzenia infrastruktury technicznej mogą być wykorzystywane przez nabywcę tylko i wyłącznie na warunkach określonych przez dysponenta tych urządzeń. W przypadku konieczności przełożenia obciążeń z uwagi na ewentualność kolizji z zamierzoną inwestycją, nabywca zobowiązany będzie do ich przełożenia własnym kosztem i staraniem w uzgodnieniu z jednostkami branżowymi i właścicielami sieci.

Niniejsze ogłoszenie o przetargach podaje się do publicznej wiadomości przez zamieszczenie wyciągu z ogłoszenia o przetargach w prasie codziennej (Gazeta Krakowska), poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Borzęcinie (I i II piętro) oraz na tablicach ogłoszeń w sołectwach, na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej w zakładce „sprzedaż nieruchomości” i na stronie internetowej Gminy Borzęcin www.borzecin.pl.

Szczegółowe informacje dotyczące zbywanych nieruchomości można uzyskać pod numerem telefonu: (14) 684 – 63 – 70 wew. 20, przesyłając zapytanie faksem (14) 684 – 63 – 72 lub drogą elektroniczną na adres: nieruchomosci@borzecin.pl, oraz osobiście w Urzędzie Gminy w Borzęcinie II piętro, pokój nr 20 – w poniedziałki od godziny 900 do 1700, od wtorku do piątku w godzinach od 730 do 1530. Nieruchomości można oglądać po uprzednim uzgodnieniu terminu z inspektorem ds. gospodarki nieruchomościami pod nr tel.: (14) 684 – 63 – 70 wew. 20 lub drogą elektroniczną na adres: nieruchomosci@borzecin .pl.

Borzęcin, 12 lipca 2017 r.

__

UGgrupa poszukiwawcza2


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *