MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ (600×200 px) (1)
MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ (600×200 px) (1)
MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ (600×200 px)
MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ (600×200 px)

Blisko 250 tysięcy złotych dla szkół z terenu gminy Borzęcin na promocję Lasów Państwowych

Aż trzy szkoły z gminy Borzęcin, znalazły się w gronie laureatów konkursu Lasów Państwowych „Klasa z drewna”. Na ogólnopolski konkurs ogłoszony w lipcu br., wpłynęło kilka tysięcy zgłoszeń, które podlegały ocenie komisji konkursowej. W wyniku oceny do dofinansowania zakwalifikowano 106 projektów z terenu całego kraju, w tym projekty zgłoszone przez Zespoły Szkolno – Przedszkolne w Bielczy, Borzęcinie Górnym i Borzęcinie Dolnym. To niewątpliwy sukces szkół, który świadczy o wysokim poziomie zaangażowania kadry pedagogicznej w edukację na rzecz ochrony środowiska.

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Bielczy przygotował projekt pn. „Wszystkie klasy znają lasy”, na którego realizację otrzymał środki w wysokości 99 800 złotych. Działania projektowe obejmują: budowę altany i ścieżki edukacyjnej w ramach zagospodarowania terenu rekreacyjno – edukacyjnego przy ZSP w Bielczy, realizację zajęć z zakresu edukacji przyrodniczej, biologii i techniki, muzyki, plastyki i innych przedmiotów, przy wykorzystaniu scenariuszy i materiałów udostępnionych na stronie Lasów Państwowych oraz przeprowadzenie multidyscyplinarnych projektów edukacyjnych. Ponadto zorganizowane zostaną spotkania z przedstawicielami lokalnych zakładów pracy i instytucji wykorzystujących w swojej działalności zasoby leśne, lekcje w terenie z leśniczym z Nadleśnictwa Dąbrowa Tarnowska, warsztaty kulinarne „Potrawy z grzybów” prowadzone przez przedstawicielki KGW „Bielczanki z Pasją”, spotkania zawodoznawcze z lokalnymi firmami wykorzystującymi drewno w swojej produkcji, warsztaty pracy w drewnie, wycieczki rowerowe do tartaku oraz Rezerwatu Lasów Radłowskich.

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Borzęcinie Dolnym zrealizuje projekt pn. „Tropiąc przyrodę – mała architektura drewniana oraz ścieżka przyrodnicza”, na którego realizację otrzymał środki w wysokości 75 025,24 złotych. W ramach zadania wykonane zostaną elementy małej architektury drewnianej oraz ścieżka przyrodnicza. Zaplanowano montaż altany, w której będzie zainstalowany ławostół z grą edukacyjną „Grzyby”, montaż ławostołu z grą edukacyjną „Rośliny”, ławek dla uczestników zajęć terenowych, drewnianych donic z jałowcami, wrzosami i kosodrzewiną, tablicy wolnostojącej z grą edukacyjną „Kto mieszka w lesie”. Ponadto wykonana zostanie ścieżka edukacyjno-przyrodnicza w ciągu której usytuowane zostaną tablice i gry edukacyjne obejmujące taką tematykę, jak: „Dendrologia”, „Drzewa liściaste”, „Drzewa i krzewy iglaste”, „Gady i płazy”, „Ptaki leśne”, „Ssaki naszych lasów”, „Zwierzęta chronione” i „Owady pożyteczne”. Pomiędzy tablicami edukacyjnymi zainstalowane zostaną: hotel dla owadów, budka lęgowa dla ptaków oraz drewniane donice zawierające rodzime gatunki krzewów i krzewinek (jałowce i wrzosy).

Projekt umożliwi dzieciom i młodzieży samodzielne odkrywanie elementów świata przyrody i lasu oraz edukację poprzez zabawę. Ścieżka jest ciekawą alternatywą spędzania wolnego czasu dla rodzin z dziećmi.

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Borzęcinie Górnym na realizację zgłoszonego projektu pn. „Wsłuchaj się w las” otrzymał środki w wysokości 69 396,79 złotych. Celem przedsięwzięcia jest stworzenie przestrzeni rekreacyjno – edukacyjnej dla uczniów i przedszkolaków. Projekt zakłada stworzenie w formie parkowej wielogatunkowego nasadzenia rodzimych drzew i krzewów. W nasadzeniu tym zlokalizowane będą tabliczki z logiem Lasów Państwowych z opisami zawierającymi nazwę gatunku drzewa, drewniane rzeźby różnych gatunków ptaków i zwierząt leśnych, ławki służące zarówno prowadzeniu zajęć, jak i rekreacji, altana z wyposażeniem rekreacyjno – edukacyjnym w tym m.in. siedziska, stoliki oraz duża, zamykana, drewniana skrzynia na pomoce dydaktyczno – edukacyjne, budki lęgowe i karmniki dla ptaków oraz domki dla owadów.

Stworzona przestrzeń będzie pełniła dwie funkcje: edukacyjną i rekreacyjną. Na obiekcie będą odbywały się zajęcia szkolne i przedszkolne. Ponadto w ramach żywych lekcji przyrody zaplanowane są warsztaty na ścieżkach edukacyjnych Nadleśnictwa Dąbrowa Tarnowska oraz we współpracy z Kołami Łowieckimi cykl spotkań dotyczących zachowań w lesie, okresów ochronnych zwierząt i dokarmiania zwierząt zimą.

– Gratuluję Zespołom Szkolno – Przedszkolnym świetnie przygotowanych projektów, które zyskały uznanie i akceptację komisji konkursowej Lasów Państwowych. W gronie laureatów konkursu, jesteśmy bodajże jedyną gminą, z której aż trzy szkoły otrzymały finansowe wsparcie – mówi Janusz Kwaśniak, wójt gminy Borzęcin. – Dziękuję Posłowi na Sejm RP Norbertowi Kaczmarczykowi za stałą, merytoryczną współpracę, również w zakresie przygotowania projektów w ramach konkursu „Klasa z drewna” i ich późniejszą rekomendację. Troska o edukację najmłodszych, poparta konkretnymi działaniami i tworzeniem niezbędnych do rozwoju warunków to najlepsza inwestycja w przyszłość – podkreśla wójt.

Celem konkursu Lasów Państwowych „Klasa z drewna” jest propagowanie drewna jako ekologicznego i trwałego surowca, a także zwrócenie uwagi na znaczenie lasów w środowisku, w szczególności poprzez: aktywizację dzieci i młodzieży, uatrakcyjnienie nauczania w ramach zajęć terenowych i żywych lekcji przyrody, edukację przyrodniczo-leśną, rozwijanie zainteresowań z zakresu edukacji przyrodniczo-leśnej, ochrony przyrody i działań Lasów Państwowych, promocję Lasów Państwowych oraz trwale zrównoważonej i wielofunkcyjnej gospodarki leśnej.

__

Borzęcin.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *