MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ (600×200 px) (1)
MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ (600×200 px) (1)
MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ (600×200 px)
MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ (600×200 px)

Wsparcie dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Powiatu Dąbrowskiego

Trwa nabór wniosków na podniesienie gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w ramach dotacji z budżetu Powiatu Dąbrowskiego.

Decyzję w tej sprawie podczas posiedzenia podjął Zarząd Powiatu w składzie: Starosta Dąbrowski Lesław Wieczorek, Wicestarosta Krzysztof Bryk oraz członkowie Jarosław Bartoń, Andrzej Giza i Kamil Kwiatkowski.

Każda jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej działająca na terenie Powiatu Dąbrowskiego będzie mogła ubiegać się o dofinansowanie do zakupu:

  • umundurowania specjalnego (bojowego) oraz środków ochrony osobistej strażaków ochotników,
  • środków łączności lub ich modernizacji,
  • sprzętu, aparatury, urządzeń oraz innego wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działań ratowniczych,
  • samochodów ratowniczo-gaśniczych,
  • remontu pomieszczeń w celu zapewnienia warunków do właściwego przechowywania sprzętu i wyposażenia ratowniczo-gaśniczego oraz pojazdów.

Ostateczny termin składania wniosków upływa w dniu 31 marca bieżącego roku.

Obligatoryjną częścią wniosku jest uzyskanie opinii Zarządu Gminnego Związku

Ochotniczych Straży Pożarnych RP oraz Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Dąbrowie Tarnowskiej.

Do wniosku należy dołączyć kserokopię statutów jednostek i aktualnych wpisów do Krajowego Rejestru Sądowego.

Przed złożeniem wniosków należy dokładnie zapoznać się z przedstawionymi poniżej „Wyjaśnieniami w zakresie udzielania dotacji jednostkom ochotniczych straży pożarnych z budżetu powiatu”.

Złożenie wniosku:

Wniosek o udzielenie dotacji mogą podpisać tylko i wyłącznie osoby, które zgodnie z wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego są upoważnione do reprezentowania jednostki.

Wniosek o udzielenie dotacji przed złożeniem w Starostwie Powiatowym w Dąbrowie Tarnowskiej musi zostać zaopiniowany przez Zarząd Gminny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP i Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Dąbrowie Tarnowskiej.

Podpisanie umowy

  1. Jedyną prawnie dopuszczalną możliwością przekazania dotacji celowej przez powiat jednostce OSP jest umowa dotacji.
  2. Umowa o udzielenie dotacji może być podpisana tylko i wyłącznie przez osoby, które zgodnie z wpisem w Krajowym Rejestrze Sądowym są upoważnione do reprezentowania jednostki.
  3. Zawiadomienie o przyznanej kwocie dotacji nie jest równoznaczne z tym, że jednostka OSP może już wydatkować przyznaną kwotę, nawet jeżeli ma swoje środki w tej samej wysokości. Najpierw musi być podpisana umowa, później przekazanie środków finansowych jednostce. Dopiero wówczas jednostka może realizować dotację.

Szczegółowe informacje na temat dotacji dla OSP można uzyskać w Referacie Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej (ul. Berka Joselewicza 5, 33-220 Dąbrowa Tarnowska, tel. 14 642 24 31 wew. 252, 253).

__

Powiat Dąbrowski

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *