MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ (600×200 px) (1)
MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ (600×200 px) (1)
MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ (600×200 px)
MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ (600×200 px)

Informacja o ustawowym ograniczeniu zużycia energii w obiektach i infrastrukturze użyteczności publicznej

Z dniem 1 grudnia br. oraz z dniem 1 stycznia 2023 roku wchodzą w życie zapisy art. 37 ust. 1 i 2 oraz art. 38 ust. 1 pkt 3 (obowiązuje od 1 grudnia br.) oraz art. 37 ust. 3 i 4 oraz art. 38 ust. 1 pkt 4 (obowiązuje od 1 stycznia 2023 r.) ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej.

W myśl zapisów art. 37 ustawy, kierownicy jednostek sektora finansów publicznych od 1 grudnia do 31 grudnia 2022 roku mają obowiązek zmniejszenia całkowitego zużycia energii elektrycznej w zajmowanych budynkach lub częściach budynków oraz przez wykorzystywane urządzenia techniczne, instalacje i pojazdy o 10 % w stosunku do średniej z lat 2018 – 2019, natomiast w 2023 roku zobowiązani są ograniczyć o 10 % zużycie energii w stosunku do zużycia z 2022 roku. W myśl art. 38 ww. ustawy, kto tego obowiązku nie wykona, podlega karze pieniężnej do kwoty 20 tysięcy złotych.

Raport z oszczędności energii elektrycznej, kierownicy jednostek sektora finansów publicznych będą przekazywać prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki do 31 marca roku następującego po roku, którego dotyczy obowiązek. Link do ustawy dostępny tutaj: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20220002127/O/D20222127.pdf

Mając na uwadze powyższe, kierownicy jednostek organizacyjnych i instytucji kultury gminy Borzęcin zobowiązani są do ograniczenia zużycia energii elektrycznej w sposób umożliwiający uzyskanie stopnia redukcji określonego ustawą przy zachowaniu obowiązujących przepisów, w tym m.in. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach. Forma i sposób redukcji zużycia energii w zarządzanych i administrowanych obiektach, leży w gestii kierowników (dyrektorów) poszczególnych jednostek.

Stosowne działania w kierunku zmniejszenia zużycia energii elektrycznej wprowadzono już w Urzędzie Gminy Borzęcin. Zarządzenie dostępne tutaj: https://bip.malopolska.pl/ugborzecin,a,2187236,zarzadzenie-nr-1872022-wojta-gminy-borzecin-z-dnia-8-listopada-2022-r-w-sprawie-okreslenia-zasad-osz.html

Wprowadzone ustawowo limity zużycia energii mogą powodować ograniczenia funkcjonowania obiektów użyteczności publicznej w godzinach wieczornych i nocnych oraz dalsze ograniczenia w zakresie oświetlenia ulic, placów i dróg.

__

Borzęcin.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *