Alicja Syty nowym dyrektorem SP ZOZ w Brzesku

W dniu 7 października 2021 roku Zarząd Powiatu Brzeskiego, po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Konkursowej, powołał panią Alicję Syty na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brzesku.

Pani Alicja Syty ukończyła studia magisterskie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie – Filia w Rzeszowie, na kierunku prawo, a następnie studia podyplomowe z zakresu zarządzania służbą zdrowia na Uniwersytecie Jagiellońskim Collegium Medicum. W latach 2011-2015 odbyła aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie, zakończoną egzaminem radcowskim i została wpisana na listę radców prawnych.

Od 1999 roku do chwili obecnej pani Alicja Syty zajmuje stanowisko do spraw zdrowia i polityki społecznej w Starostwie Powiatowym w Brzesku. Podczas swojej wieloletniej pracy w strukturach administracji publicznej koordynowała funkcjonowanie publicznych placówek leczniczych w powiecie brzeskim, w tym Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brzesku oraz Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brzesku. Przez ostatnie kilka lat pełni także funkcję radcy prawnego w zespole opieki zdrowotnej.

Po reformie administracyjnej w 1999 roku była odpowiedzialna za procesy przekształceniowe w Powiecie Brzeskim dotyczące przekazywania zadań z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej gminom oraz niepublicznym zakładom opieki zdrowotnej.

Prowadziła proces utworzenia: Środowiskowego Domu Samopomocy w Brzesku, Powiatowego Publicznego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Brzesku (w tym zakładu opiekuńczo-leczniczego oraz hospicjum stacjonarnego) oraz Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łysej Górze. Wpierała ponadto utworzenie Domu Pomocy Społecznej w Porąbce Uszewskiej i była odpowiedzialna za przekształcenie Domu Dziecka w Jasieniu.

Pani Alicja Syty była także koordynatorem programów zdrowotnych realizowanych przez Powiat Brzeski.

Od momentu wprowadzenia stanu epidemii w Polsce była odpowiedzialna za sprawy dotyczące odbywania kwarantanny zbiorowej oraz realizację innych zadań wynikających z Wojewódzkiego Planu przeciwdziałania epidemii na poziomie powiatu.

W 2017 roku zakres jej obowiązków rozszerzył się o sprawy dotyczące zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej.

Pani Alicja Syty jest członkiem i koordynatorem Rad Społecznych SPZOZ i PPZOL w Brzesku, a ponadto należy do Powiatowej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych Powiatu Brzeskiego oraz Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Od trzech lat zasiada również w Wojewódzkiej Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Rzeszowie

__

Powiat Brzeski

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.