UWAGA! Informacja w sprawie wywozu ścieków z terenu posesji w gminie Borzęcin

Urząd Gminy Borzęcin informuje, iż zgodnie z obowiązującymi przepisami – właściciel nieruchomości jest zobowiązany do przestrzegania ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.). Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 3a i 3b w/w ustawy, właściciel nieruchomości zapewnia utrzymanie czystości i porządku poprzez gromadzenie nieczystości ciekłych w zbiornikach bezodpływowych oraz pozbywania nieczystości ciekłych w sposób zgodny z przepisami ustawy i przepisami odrębnymi – regulaminem utrzymania czystości
i porządku na terenie gminy Borzęcin. Na podstawie w/w przepisów – właściciele nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe są zobowiązani opróżniać je z częstotliwością zapewniającą niedopuszczenie do ich przepełnienia oraz są zobowiązani do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz zarządzeniem Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Krakowie – Delegatura w Tarnowie, Wójt sprawuje kontrolę posiadania umów, o których mowa wyżej i dowodów uiszczania opłat za usługi.

W związku z powyższym obowiązkiem każdego właściciela nieruchomości wyposażonej w zbiornik bezodpływowy jest podpisanie umowy na jego opróżnianie oraz przechowywanie dowodów uiszczania opłat za usługi.

Podobny wymóg dotyczy też właścicieli przydomowych oczyszczalni ścieków w celu kontroli częstotliwości i sposobu pozbywania się komunalnych osadów ściekowych.

pdfZestawienie ofert na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu gminy Borzęcin.295.11 KB

__

UGgrupa poszukiwawcza2


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.