MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ (600×200 px) (1)
MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ (600×200 px) (1)
Spotkajmy się na Facebooku 30.01.2024 (600 x 200 px)
Spotkajmy się na Facebooku 30.01.2024 (600 x 200 px)

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż samochodu burmistrza

Burmistrz Brzeska ogłasza ustny publiczny przetarg nieograniczony (licytację) na sprzedaż samochodu służbowego marki SKODA Superb 2.0.
Opis przedmiotu sprzedaży:
– marka/model samochodu: SKODA Superb 2.0 Classic
– nr rejestracyjny: KBR W600
– rok produkcji: 2003
– pojemność silnika: 1984 ccm
– maksymalna masa całkowita: 1989 kg
– przebieg całkowity: 156274 km
– rodzaj paliwa: benzyna
– kolor: zielony 2-warstwowy z efektem metalizowanym
– skrzynia biegów: manualna
– data pierwszej rejestracji: 23.12.2003 r.


Przetarg odbędzie się w dniu 16 stycznia 2019 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego
w Brzesku, ul. Głowackiego 51 (sala obrad).
Samochód można oglądać w dni robocze od 3 stycznia 2019 r. do 11 stycznia 2019 r. od godz. 7.30 do godz. 15.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Brzesku, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym (tel. 601 718 616).
Cena wywoławcza: 12 700,00 zł
Kwota postąpienia: 100,00 zł
Kwota wadium: 1 270,00 zł
Wadium należy wpłacić do dnia 11 stycznia 2018 r. w punkcie kasowym Urzędu Miejskiego w Brzesku, ul. Głowackiego lub na konto nr 18 8591 0007 0100 0902 1786 0006 z dopiskiem „wadium przetargowe na zakup samochodu służbowego marki SKODA Superb”. Wyznaczony termin uiszczenia wadium określa datę, do której środki finansowe muszą wpłynąć na podany wyżej rachunek bankowy.
Oferenci przed rozpoczęciem przetargu przedkładają komisji przetargowej:
– dowód wpłaty wadium,
– oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem przetargu, stanem technicznym pojazdu oraz projektem umowy.
Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia uczestnikowi przetargu, który wygra przetarg, pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone w terminie do 7 dni od dnia przetargu.
Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku gdy:
– żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny nabycia równej co najmniej ceny wywoławczej,
– uczestnik przetargu, który przetarg wygrał uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży.
Ogłaszający przetarg zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez podania przyczyny.
Z regulaminem przetargu można się zapoznać w Urzędzie Miejskim w Brzesku – pokój nr 10 oraz na stronie internetowej www.brzesko.pl

Regulamin przetargu dotyczący sprzedaży samochodu osobowego będącego własnością Gminy Brzesko

§ 1
Postanowienia ogólne
Niniejszy regulamin przetargu publicznego (zwanego dalej „regulaminem”) określa zasady uczestnictwa i przebiegu przetargu na sprzedaż samochodu osobowego stanowiącego własność Gminy Brzesko.
§ 2
1. Organizatorem przetargu jest Urząd Miejski w Brzesku, ul. Głowackiego 51.
2. Przedmiotem przetargu jest sprzedaż samochodu osobowego służbowego: SKODA Superb,
nr rejestracyjny KBR W600.
§ 3
1. Przetarg na sprzedaż samochodu ma formę ustnego publicznego przetargu nieograniczonego.
2. W przetargu mogą wziąć udział wszystkie osoby i podmioty, posiadające zdolność do czynności prawnych, pod warunkiem wniesienia wadium, o którym mowa w § 6.
3. Nabywca ponosi wszystkie koszty dotyczące pokrycia zobowiązań związanych z przeniesieniem prawa własności przedmiotu przetargu.
§ 4
1. Wszczęcie niniejszego przetargu następuje poprzez opublikowanie ogłoszenia o przetargu na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Brzesku, Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Brzesku, ul. Głowackiego 51.
2. Między datą ogłoszenia o przetargu, a terminem składania ofert powinno upłynąć co najmniej 7 dni.
§ 5
Cena wywoławcza
1. Cenę wywoławczą w przetargu ustala się w wysokości oznaczonej przez rzeczoznawcę samochodowego.
2. Sprzedaż nie może nastąpić za cenę niższą od ceny wywoławczej, z zastrzeżeniem § 10 ust.10,11.
§ 6
Wysokość wadium oraz forma, termin i miejsce jego wniesienia
1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej sprzedawanego składnika rzeczowego majątku ruchomego.
2. Wadium wnosi się wyłącznie w pieniądzu.
3. Prawidłowo wpłacone wadium, to wadium, które zostanie zaksięgowane na koncie Sprzedającego w terminie określonym w dalszych postanowieniach umowy.
4. Oferent winien wpłacić wadium w terminie co najmniej 2 dni przed wyznaczonym terminem przetargu, tak aby kwota mogła być zaksięgowana do dnia wymaganego przez Sprzedającego.
5. Potwierdzeniem wpłaty wadium będzie kopia przelewu (wpłaty).
6. Wadium nie podlega uzupełnieniu.
7. Brak wniesienia wadium w wymaganym terminie i w wymaganej wysokości spowoduje niedopuszczenie Oferenta do przetargu (licytacji).
8. Wadium złożone przez Oferentów, którzy nie wygrali przetargu, zwraca się w terminie 7 dni, odpowiednio od dnia przetargu (licytacji).
10. Wadium złożone przez Nabywcę zalicza się na poczet ceny.
11. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy oferent, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży.
§ 7
Sposób przeprowadzenia ustnego przetargu
1.Przewodniczący komisji przetargowej otwiera przetarg przekazując informacje podane w ogłoszeniu oraz podaje do wiadomości imiona i nazwiska osób (nazwę firmy lub organizacji), które wpłaciły wadium i zostały dopuszczone do przetargu.
2.Przewodniczący komisji przetargowej informuje uczestników przetargu, że po trzecim wywołaniu najwyższej zaoferowanej stawki dalsze postąpienia nie zostaną przyjęte.
3.Licytację prowadzi Przewodniczący komisji lub Członek Komisji wyznaczony do prowadzenia licytacji przez Przewodniczącego
3.Uczestnicy przetargu zgłaszają ustnie kolejne postąpienia stawki, dopóki, mimo trzykrotnego wywołania, nie ma dalszych postąpień.
4.Minimalna kwota postąpienia wynosi 100 zł (słownie: sto złotych 00/100)
5.Przetarg jest ważny, jeżeli choć jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej stawki wywoławczej.
6. Po ustaniu zgłoszenia postąpień prowadzący licytację wywołuje trzykrotnie ostatnią, najwyższą stawkę, ogłasza imię i nazwisko osoby lub nazwę firmy, która przetarg wygrała, a następnie Przewodniczący komisji zamyka przetarg.
§ 8
Komisja przetargowa
1. Do przeprowadzenia przetargu Burmistrz Brzeska powołuje Komisję Przetargową w składzie co najmniej trzech osób.
2. Prace komisji mogą być prowadzone, jeżeli w jej posiedzeniu bierze udział co najmniej trzech jej członków, w tym przewodniczący.
§ 9
Protokół z przetargu
1. Z przebiegu prac Komisja Przetargowa sporządza protokół.
2. Treść protokołu zawiera wszystkie informacje dotyczące przebiegu przetargu, w szczególności dotyczące:
1) określenia miejsca i czasu przetargu,
2) imion i nazwisk oraz podpisy członków Komisji Przetargowej,
3) wysokości ceny wywoławczej,
4) zestawienia osób/firm, które wzięły udział w licytacji,
5) imienia, nazwiska i adresu, albo nazwy firmy wraz z siedzibą, Oferenta który zaoferował najwyższą cenę,
7) najwyższej ceny zaoferowanej za przedmiot sprzedaży,
8) wysokość ceny nabycia i oznaczenie kwoty, jaką nabywca uiścił na poczet ceny,
9) wniosków i oświadczeń członków komisji przetargowej.
10) odwołania lub unieważnienia przetargu,
11) daty sporządzenia protokołu.
3. Ustalenia Komisji podlegają zatwierdzeniu przez Burmistrza Brzeska.
§ 10
Ogłoszenie wyniku postępowania, obowiązki oferenta (wygrywającego przetarg)
1. Wynik niniejszego postępowania zostanie opublikowany na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Brzesku oraz wywieszony na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu.
2. Wygrywający przetarg zobowiązany jest do zawarcia umowy najmu w terminie do 7 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.
3. Podpisanie umowy nastąpi w siedzibie Urzędu Miejskiego w Brzesku, ul. Głowackiego 51.
4. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia niezwłocznie.
5. Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie po podpisaniu umowy kupna-sprzedaży i zapłaceniu przez Nabywcę ceny nabycia.
6. Za termin zapłaty przyjmuje się termin wpływu środków płatniczych na wskazany w umowie rachunek bankowy Gminy Brzesko.
7. Wszelkie koszty transakcji związane z nabyciem przedmiotu sprzedaży w całości ponosi Kupujący.
8. W przypadku, gdy wygrywający przetarg nie dokona wpłaty należności lub nie zawrze umowy w wyznaczonym terminie, wadium ulega przepadkowi.
9. Jeżeli pierwszy przetarg nie zostanie zakończony zawarciem umowy sprzedaży, ogłasza się drugi przetarg.
10. Drugi przetarg przeprowadza się w terminie do 6 miesięcy od dnia zamknięcia pierwszego przetargu. Cena wywoławcza w drugim przetargu może zostać obniżona, jednak nie więcej niż o 30 % ceny wywoławczej z pierwszego przetargu.
11. Jeżeli drugi przetarg nie zostanie zakończony zawarciem umowy sprzedaży, jednostka może dokonać zniszczenia rzeczowego majątku ruchomego lub sprzedać za najwyżej zaoferowaną cenę.
§ 11
Unieważnienie przetargu
1. Przetarg może zostać unieważniony w każdym czasie, bez wyboru którejkolwiek z ofert.
2. Organizator przetargu nie jest zobowiązany podawać Oferentom przyczyny unieważnienia przetargu.
3. W razie unieważnienia przetargu, Oferentom nie przysługują jakiekolwiek roszczenia wobec Organizatora przetargu z tego tytułu.
4. W przypadku unieważnienia przetargu Organizator zwraca niezwłocznie Oferentom wpłacone wadium.
§ 12
Postanowienia końcowe
1. Przedmiot przetargu można obejrzeć w siedzibie Sprzedającego w obecności pracownika Sprzedającego, w dni powszednie w godzinach od 7.30 do 15.00 po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu.
2. Każdy z Oferentów jest związany treścią niniejszego regulaminu oraz treścią ogłoszenia w niniejszym przetargu.
3. Przystąpienie do przetargu oznacza, że Oferent akceptuje wszystkie warunki niniejszego regulaminu, a ponadto zapoznał się ze stanem technicznym pojazdu, na który składa ofertę.
4. Sprzedający nie udziela gwarancji na stan techniczny pojazdu będącego przedmiotem przetargu, ani nie odpowiada za jego ukryte wady.
5. W przypadku nabycia pojazdu, na który Oferent złożył ofertę, nie będzie wnosił żadnych roszczeń w stosunku do Urzędu Miejskiego.
6. Samochód będący przedmiotem przetargu zostanie wydany nabywcy wraz z protokołem zdawczo – odbiorczym niezwłocznie od dnia zapłaty całości zaoferowanej ceny nabycia.
7. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się odpowiednio przepisy prawa, w tym przepisy Kodeksu cywilnego.

Umowa sprzedaży

zawarta w dniu ………………………………. r. w Brzesku pomiędzy:
Gminą Brzesko, z siedzibą w Brzesku ul. Głowackiego 51, 32-800 Brzesko,
reprezentowaną przez Tomasza Latochę – Burmistrza Brzeska,
zwaną w dalszej części umowy „Sprzedającym”
a
………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………….
zwanym w treści umowy „Kupującym”.
§ 1.
1. Przedmiotem umowy jest sprzedaż samochodu SKODA Superb KBR W600 (zwanego dalej „pojazdem”).
2. Szczegółowy opis przedmiotu umowy zawiera załącznik nr 1 do umowy.
§ 2.
1. Sprzedający oświadcza, że pojazd stanowi jego wyłączną własność i nie jest obciążony prawami osób trzecich.
2. Sprzedający oświadcza, że w dowodzie rejestracyjnym pojazdu jako właściciel wskazany jest Urząd Miejski w Brzesku.
3. Sprzedający oświadcza, że pojazd jest wolny od wad prawnych, w szczególności nie toczy się żadne postępowanie, którego przedmiotem jest pojazd oraz nie stanowi on przedmiotu zabezpieczenia.
§ 3.
1. Kupujący oświadcza, że znany jest mu rzeczywisty stan techniczny pojazdu, nie zgłasza do niego zastrzeżeń i w pełni go akceptuje.
2. Kupujący zweryfikował oznaczenia identyfikujące pojazd i potwierdza ich prawidłowość.
§ 4.
1. Sprzedający sprzedaje, a Kupujący kupuje pojazd, opisany w § 1 za cenę ……………..zł. (słownie złotych:
…………………………………………………………………………………………) brutto.
2. Strony zgodnie postanawiają zaliczyć na poczet ceny wadium wniesione w toku postępowania przetargowego.
3. Podstawą zapłaty ceny będzie faktura VAT wystawiona przez Sprzedającego w dniu zawarcia niniejszej umowy.
4. Kupujący dokona zapłaty przelewem na rachunek bankowy Sprzedającego wskazany w fakturze w terminie do 7 dni od wystawienia faktury.
6. Dniem zapłaty jest dzień uznania kwoty na rachunku bankowym Sprzedającego.
§ 5.
1. Wydanie pojazdu Kupującemu nastąpi niezwłocznie po dokonaniu przez Kupującego zapłaty ceny.
2. Sprzedający przekazuje Kupującemu dokumenty dotyczące pojazdu (dowód rejestracyjny, instrukcję obsługi, dowód zapłaty ubezpieczenia OC), 2 szt. kluczyków do pojazdu oraz radio samochodowe.
3. Z czynności wydania pojazdu zostanie sporządzony protokół odbioru, którego wzór stanowi zał. nr 3 do umowy.
§ 6.
Sprzedający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w przypadku, gdy Kupujący nie dokona terminowo zapłaty ceny, przy czym oświadczenie woli o odstąpieniu od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej i zostać złożone w terminie 30 dni od zaistnienia podstawy do odstąpienia.
§ 7.
1. W razie odstąpienia od umowy przez Sprzedającego lub Kupującego z przyczyn leżących po stronie Kupującego, Kupujący zapłaci Sprzedającemu karę umowną w wysokości 50 % ceny brutto określonej w § 4 ust. 1.
2. W sytuacji opisanej w ust. 1 wadium nie podlega zwrotowi.
§ 8.
Strony ustalają, że wszelkie koszty związane z zawarciem niniejszej umowy ponosi Kupujący.
§ 9.
Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności
§ 10.
1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.
2. Ewentualne spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygać będzie właściwy miejscowo dla siedziby Sprzedającego sąd powszechny.
3. Załączniki do umowy stanowią integralną część umowy.
§ 11.
1. Ze strony Sprzedającego osobą bezpośrednio odpowiedzialną za realizację umowy jest p. Marzena Grzyb.
2. Ze strony Kupującego osobą bezpośrednio odpowiedzialną za realizację umowy jest p. ………………………………….
§ 12.
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego 2 egz. otrzymuje Sprzedający,
a 1 egz. otrzymuje Kupujący.

Kupujący                                                                                                                                                                             Sprzedający

Załączniki:
1) Szczegółowy opis przedmiotu przetargu
2) Protokół zdawczo-odbiorczy samochodu
Załącznik nr 2 do Umowy
Protokół zdawczo-odbiorczy samochodu SKODA Superb nr rejestracyjny KBR W600
1. Przekazujący: Gmina Brzesko, reprezentowana przez:
……………………………………………………………….……
2. Odbierający: …………………………………………………………………………………………………………………..
3. Przedmiot przekazania: samochód SKODA Superb nr rejestracyjny KBR W600 wraz z dokumentami i wyposażeniem, opisanym w pkt 4.
4. Przekazano dokumenty i wyposażenie pojazdu:
1) dowód rejestracyjny
2) instrukcję obsługi
3) dowód zapłaty ubezpieczenia OC
4) kluczyk szt. 2
6) radio
5. Miejsce i data wydania: Brzesko, dnia ………………….. 2019 r.

Kupujący potwierdza wydanie mu w/w pojazdu oraz odbiór w/w dokumenty i wyposażenia pojazdu.

……………………..…….………….. ………………………………….…………
Podpis Sprzedającego Podpis Kupującego

……………………………………………………
imię i nazwisko/nazwa firmy

……………………………………………………
adres

……………………………………………………
tel. kontaktowy

Oświadczenie

Oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z regulaminem przetargu, stanem technicznym pojazdu oraz projektem umowy i nie wnoszę do nich zastrzeżeń.
Jednocześnie informuję, że zgodnie z wymogami dokonałem wpłaty wadium w wysokości 1 270, 00 zł (słownie: tysiąc dwieście siedemdziesiąt złotych 00/100 ) i przedstawiam w załączeniu dowód wpłaty.
W przypadku wygrania licytacji zobowiązuję się do zawarcia umowy w terminie podanym przez Organizatora.
………………………………..
data i podpis

One thought on “Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż samochodu burmistrza

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.