Ogólnopolski Konkurs dla Poetów w Iwkowej

Gminny Ośrodek Kultury w Iwkowej już po raz dwudziesty organizuje Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Józefa Kosakowskiego.

Konkurs ma na celu popularyzację kultury ludowej we wszystkich jej aspektach.

Konkurs zostanie przeprowadzony z podziałem na dwie grupy wiekowe:

– Grupa I – do 18 roku życia włącznie

– Grupa II – od 19 roku życia i wyżej

W konkursie  zostanie przyznana nagroda specjalna dla autora, którego poetyka i spojrzenie na wieś są najbliższe twórczości Józefa Kosakowskiego.

Przewidziana jest również  kategoria specjalna, przeznaczona dla twórców z gminy Iwkowa. Mieszkańcy Ziemi Iwkowskiej – Autorzy utworów poetyckich  o tematyce ludowej powinni  przesłać swoje prace oznaczone na kopercie literami „GI”.

 

W konkursie  mogą wziąć udział  zestawy prac składających się z trzech do pięciu utworów poetyckich o tematyce ludowej. Zestawy powinny być przesłane w czterech egzemplarzach. Wiersze nadesłane na konkurs nie mogą być wcześniej nigdzie publikowane. Prace konkursowe winne być opatrzone godłem (pseudonimem) literowym – nie graficznym, a do nich dołączona koperta z załącznikiem z tym samym godłem, zawierająca dane autora (imię i nazwisko, datę urodzenia, adres, telefon kontaktowy). Przy pracach należy podać grupę wiekową konkursu, w jakiej mają być oceniane.

Prace konkursowe należy nadsyłać na adres Gminnego Ośrodka Kultury w Iwkowej

(32-861 Iwkowa 468) do 31 sierpnia 2018 r. (decyduje data stempla pocztowego)

Organizatorzy nie zwracają nadesłanych materiałów.

Autorzy najlepszych utworów uhonorowani zostaną nagrodami pieniężnymi i rzeczowymi.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 10 listopada 2018 roku podczas Biesiady Literackiej
w Zespole Szkół w Wojakowej – rodzinnej miejscowości Józefa Kosakowskiego.

Organizatorzy zastrzegają  sobie prawo do nieodpłatnej publikacji nagrodzonych i wyróżnionych wierszy. Spośród nagrodzonych prac wybrane utwory zostaną opublikowane na łamach kwartalnika regionalnego Gminy Iwkowa „Echo znad Beli”

Zycie BrzeskaSlider


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *