I sesja Rady Gminy Dębno

W dniu 02.02.2018 r. odbyła się pierwsza w tym roku sesja rady Gminy, w głównej mierze była poświęcona podsumowaniu inwestycji z roku ubiegłego. W  posiedzeniu wziął udział Starosta Brzeski Andrzej Potępa, który udzielił informacji na temat przyjętego budżetu dla Powiatu na 2018 r., oraz Paweł Kwaśniak, kierownik Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Brzesku, który poinformował o możliwości pozyskania środków europejskich z UE przez rolników. Następnie dyrektor ZUK – Magdalena Zychowicz – Gurgul, przedstawiała sprawozdanie działalności Zakładu Usług Komunalnych.

Na sesji podjęto  uchwały w sprawie:

  • uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wschodniego Pogórza Wiśnickiego,
  • uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie Radłowsko- Wierzchosławickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu,
  • przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 r.,
  • określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo zasiłku celowego na zakup żywności lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania “Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020,
  • trybu udzielania i rozliczania dotacji dla prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego i osoby fizyczne, publicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół, w tym szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny i placówek prowadzonych na terenie Gminy Dębno, trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji oraz terminu i sposobu rozliczania wykorzystania dotacji,
  • ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez uczniów w przedszkolach publicznych i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, prowadzonych przez Gminę Dębno,
  • zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dębno na lata 2018 -2030,
  • zmiany uchwały budżetowej Gminy Dębno na 2018 rok.

Sesje zakończyły zapytania i wolne wnioski.

___

UGgrupa poszukiwawcza2


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *