Nowe otwarcie funduszy pożyczkowych MARR S.A. Pożyczki na efektywność energetyczną i rewitalizację

Zarząd MARR S.A wychodząc naprzeciw oczekiwaniom społecznym podjął działania zmierzające do rozszerzenia portfolio działalności o dwie nowe pożyczki: pożyczkę na efektywność energetyczną i pożyczkę na rewitalizację dedykowane podmiotom działającym na terenie Małopolski. Są to nowatorskie w skali kraju produkty. W ramach prowadzonych postępowań w trybie zamówień publicznych i negocjacji MARR dąży do zapewnienia jak najlepszych warunków realizacyjnych dla ostatecznych odbiorców pożyczek. Działania te wpisują się w założenia operacyjne opracowywanej Strategii Rozwoju MARR S.A. Oparte są na zdiagnozowanych potrzebach w tym zakresie.

Pierwsza pożyczka obejmuje zagadnienia związane z poprawą efektywności energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkaniowych. Zasadniczym celem jest obniżenie strat energii i uzyskanie w ten sposób oszczędności oraz zmniejszenie emisji szkodliwych substancji do środowiska.

Rewitalizacja obejmuje proces wyprowadzenia ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych na terenie Województwa Małopolskiego. W jej zakres wchodzą kompleksowe działania na rzecz społeczności lokalnej skoncentrowane na obszarach wymagających odpowiedniego wsparcia.

Z uwagi na szeroki zakres planowanych pożyczek, ich bardzo preferencyjne warunki warto zapoznać się ze szczegółowymi warunkami udzielania.

POŻYCZKA NA EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNĄ

CEL POŻYCZKI
Celem działań finansowanych z pożyczki będzie zwiększenie efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym. Finansowane będą przedsięwzięcia z zakresu modernizacji energetycznej budynków wielorodzinnych mieszkaniowych wraz z wymianą źródeł ciepła, z możliwością zastosowania odnawialnych źródeł energii.

DLA KOGO ? – ODBIORCY POŻYCZKI
Oferta dedykowana jest dla spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, Towarzystw Budownictwa Społecznego, jednostek samorządu terytorialnego i podległych im podmiotów (w zakresie budynków komunalnych) zlokalizowanych na terenie Województwa Małopolskiego.

PARAMETRY POŻYCZKI
Wartość jednostkowej pożyczki – od 100 tys. zł do 3,2 mln zł.
Maksymalny okres spłaty nie dłuższy niż 20 lat licząc od daty jej uruchomienia.
Może być udzielona karencja w spłacie kapitału na okres do 6 miesięcy, przy czym nie wydłuża ona okresu spłaty pożyczki.
W przypadku pożyczki udzielanej w formie pomocy inwestycyjnej odbiorca zobowiązany będzie do zapewnienia wkładu własnego (środków własnych lub pozyskanych z zewnętrznych źródeł finansowania), w postaci wolnej od wszelkiego publicznego wsparcia finansowego.

OPROCENTOWANIE POŻYCZKI
Pożyczki oprocentowane będą nie wyżej niż:
• 0,5 % w skali roku, o ile wyniki pozytywnie zweryfikowanego audytu energetycznego potwierdzają możliwość osiągnięcia oszczędności w zużyciu energii końcowej na poziomie od 25% do 40%,
• 0,25 % w skali roku, o ile wyniki pozytywnie zweryfikowanego audytu energetycznego potwierdzają możliwość osiągnięcia oszczędności w zużyciu energii końcowej na poziomie powyżej 40% do 60%,
• 0,15% jeśli wyniki pozytywnie zweryfikowanego audytu energetycznego potwierdzają możliwość osiągnięcia oszczędności w zużyciu energii końcowej na poziomie 60% lub więcej.
Powyższe oprocentowanie będzie stałe w całym okresie pożyczkowym.
Za udzielenie i obsługę pożyczki nie będą pobierane żadne opłaty ani prowizje.

ZASADY UDZIELANIA POŻYCZKI
Warunkiem udzielenia pożyczki jest zgodność celów przedsięwzięcia (w ramach modernizacji energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych) z celami określonymi w – posiadanych przez Gminę, na terenie której będzie dokonywana inwestycja:
• Planie gospodarki niskoemisyjnej lub
• Planie działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP – Sustainable Energy Action Plan).
Warunkiem udzielenia wsparcia jest przeprowadzenie audytu energetycznego ex-ante (pozyskanie wiedzy o profilu istniejącego zużycia energii, określenie i skwantyfikowanie możliwości opłacalnych ekonomicznie oszczędności energetycznych i możliwych do wprowadzenia rozwiązań technologicznych i organizacyjnych).
Po zakończeniu inwestycji, do potwierdzenia kwalifikowalności pożyczki niezbędne będzie potwierdzenie przez odbiorcę poprzez złożenie:
• audytu energetycznego ex-post (potwierdzającego osiągniecie celu efektywności energetycznej określonego w audycie ex-ante) lub
• potwierdzenia projektanta o zgodności projektu budowalnego z pozytywnie zweryfikowanym audytem energetycznym ex-ante i potwierdzenia inspektora nadzoru inwestorskiego
o zgodności z projektem budowlanym.
Pożyczka:
• może być do wysokości 10 % przeznaczona na zakup gruntów niezabudowanych i zabudowanych w ramach inwestycji,
• nie może być przeznaczona na:
– użytkowane wcześniej urządzenia grzewcze,
– finansowanie wydatków pokrytych uprzednio ze źródeł krajowych i zagranicznych, refinansowanie pożyczek lub kredytów, itp.
Nie kwalifikują się do wsparcia projekty:
• zwiększające efektywność energetyczną poniżej 25% w stosunku do stanu wyjściowego (audyt energetyczny ex-ante),
• w zakresie wymiany indywidualnych źródeł ciepła redukujące CO2 poniżej 30% w stosunku do stanu wyjściowego w istniejącej instalacji.

ZABEZPIECZENIE POŻYCZKI
Zabezpieczeniem pożyczki będą powszechnie występujące na rynku i standardowo stosowane środki. Udzielenie pożyczki nie będzie uzależnione od zawarcia z pośrednikiem dodatkowych umów na dodatkowe produkty, usługi.

POŻYCZKA NA REWITALIZACJĘ

CEL POŻYCZKI
Celem pożyczki jest wsparcie projektów z zakresu rewitalizacji miast oraz odnowy obszarów wiejskich na terenie Województwa Małopolskiego.
Wsparcie obejmuje projekty, których zakres wynika z właściwego programu rewitalizacji przygotowanego w trybie przewidzianym przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, uzgodnionego z nią oraz umieszczonego w wykazie programów rewitalizacji prowadzonym przez IZ RPO WM.

DLA KOGO ? – ODBIORCY POŻYCZEK
Oferta jest adresowana do szerokiej gamy odbiorców. Pożyczkobiorcami mogą być:
a) jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
b) jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego, posiadające osobowość prawną,
c) instytucje kultury,
d) osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi szkoły i placówki,
e) partnerzy społeczni i gospodarczy (w tym organizacje pozarządowe),
f) kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych,
g) spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, Towarzystwa Budownictwa Społecznego,
h) parki narodowe i krajobrazowe,
i) PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne,
j) inne jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną,
k) szkoły wyższe,
l) przedsiębiorcy,
m) administracja rządowa.

PARAMETRY POŻYCZKI
Wartość jednostkowej pożyczki – od 300 tys. zł do 15 mln zł.
Maksymalny okres spłaty nie dłuższy niż 20 lat licząc od daty jej uruchomienia.
Może być udzielona karencja w spłacie kapitału na okres do 6 miesięcy, przy czym nie wydłuża ona okresu spłaty pożyczki.
W przypadku pożyczki udzielanej w formie pomocy inwestycyjnej odbiorca zobowiązany będzie do zapewnienia wkładu własnego (środków własnych lub pozyskanych z zewnętrznych źródeł finansowania), w postaci wolnej od wszelkiego publicznego wsparcia finansowego.

OPROCENTOWANIE POŻYCZKI
Pożyczka oprocentowana będzie na warunkach korzystniejszych niż rynkowe (preferencyjnych).
Tryb oraz warunki wypłaty pomocy uzgadniane będą przez pośrednika finansowego z ostatecznym odbiorcą na etapie konsultacji przed złożeniem wniosku.
Ustalone oprocentowanie będzie stałe w całym okresie pożyczkowym.
Za udzielenie i obsługę pożyczki nie będą pobierane żadne opłaty ani prowizje.

ZASADY UDZIELANIA POŻYCZKI
Warunkiem ubiegania się o wsparcie jest wykazanie wpływu projektu na likwidację lub niwelację zdiagnozowanych w programie rewitalizacji problemów społecznych.
W ramach instrumentu finansowego wsparte zostaną działania inwestycyjne służące rozwiązywaniu zdiagnozowanych problemów społecznych, w tym w szczególności takie jak:
a) przebudowa, rozbudowa, modernizacja i adaptacja obiektów infrastrukturalnych z przeznaczeniem na cele społeczne, obejmujące: placówki oferujące wsparcie dzienne dla dzieci i młodzieży (np. żłobki, przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego, szkoły, świetlice, w tym środowiskowe); obiekty rekreacyjne (np. ścieżki zdrowia, place zabaw, boiska); obiekty infrastruktury kultury – maksymalna kwota kosztów kwalifikowanych projektu w zakresie kultury nie może przekroczyć 8 mln zł; obiekty, w których świadczone są usługi służące aktywizacji społecznej i zawodowej mieszkańców; obiekty wielofunkcyjne, w których łączone są różne funkcje społeczne;
b) budowa obiektów infrastrukturalnych z przeznaczeniem na cele społeczne – w zakresie wskazanym w pkt. a);
c) działania prowadzące do ożywienia gospodarczego rewitalizowanych obszarów (np. zagospodarowanie przestrzeni na cele gospodarcze);
d) zagospodarowanie (przebudowa, rozbudowa, modernizacja i adaptacja) przestrzeni publicznej na cele społeczne (np. place, skwery, parki, drogi rowerowe);
e) modernizacje, renowacje budynków użyteczności publicznej poprawiające ich estetykę zewnętrzną. Przedsięwzięcia w ramach powyższego typu projektu, o ile przewidują modernizację energetyczną budynków, muszą mieć uzasadnienie w audycie energetycznym;
f) modernizacje, renowacje części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych, tj. odnowienie elementów strukturalnych budynku (dachy, fasady, okna i drzwi w fasadzie, klatki schodowe i korytarze, windy), w tym modernizacja energetyczna budynków w zakresie wynikającym z audytu energetycznego.
W ramach wskazanych powyżej typów projektów (wyłącznie jako element projektu) możliwa będzie budowa, przebudowa, rozbudowa i modernizacja podstawowej infrastruktury komunalnej (np. sieci i urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych, elektrycznych, telekomunikacyjnych) na obszarze objętym projektem, w celu zapewnienia dostępu rewitalizowanym obiektom i terenom do podstawowych usług komunalnych, jak również budowa, przebudowa, rozbudowa
i modernizacja infrastruktury drogowej poprawiającej dostępność do rewitalizowanych obiektów i terenów (z zastrzeżeniem zasad i warunków kwalifikowalności kosztów określonych w pkt. 5 Poddziałania 11.3 Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020).
Finansowanie zakupu gruntów niezabudowanych i zabudowanych w ramach finansowanej inwestycji możliwe jest do wysokości 20 % jednostkowej pożyczki udzielonej na rzecz ostatecznego odbiorcy.
Poszczególne typy projektów wskazane powyżej mogą być łączone w tzw. projekty kompleksowe.

OGRANICZENIA W FINANSOWANIU W RAMACH POŻYCZKI
Jednostkowa pożyczka na rewitalizację nie może być przeznaczona na:
a) inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia,
b) refinansowanie inwestycji, które w dniu podjęcia decyzji inwestycyjnej zostały fizycznie ukończone lub w pełni wdrożone,
z poniższym zastrzeżeniem. (Istnieje możliwość zmiany struktury finansowania danej inwestycji w odniesieniu do infrastruktury stanowiącej część nowej inwestycji, w maksymalnej wysokości 20% całkowitej kwoty jednostkowej pożyczki, zgodnie z Wytycznymi Ministra Rozwoju w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 z dnia 2 sierpnia 2016 r.),
c) finansowanie wydatków niezwiązanych bezpośrednio z ww. celem inwestycji,
d) finansowanie wydatków pokrytych uprzednio ze środków EFSI, z innych funduszy, programów, środków i instrumentów Unii Europejskiej lub innych źródeł pomocy krajowej lub zagranicznej, z ww. zastrzeżeniem,
e) refinansowanie jakichkolwiek pożyczek lub kredytów,
z ww. zastrzeżeniem,
f) spłaty zobowiązań publiczno-prawnych ostatecznego odbiorcy,
g) finansowanie zakupu udziałów lub akcji innego przedsiębiorstwa,
h) na wspieranie inwestycji opisanych w dyspozycji art. 3 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
NR 1301/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i przepisów szczególnych dotyczących celu „Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia” oraz w sprawie uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1080/2006.

WARUNKI UDZIELANIA POŻYCZKI
Przy realizacji projektów konieczne jest zapewnienie zgodności z zasadami projektowania uniwersalnego, o których mowa w Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020.
Przy realizacji projektów przewidujących modernizację energetyczną [e) i f) Zasady udzielania pożyczki] konieczne jest:
a) dostarczenie przez ostatecznego odbiorcę audytu energetycznego ex ante, mającego na celu zdobycie odpowiedniej wiedzy o profilu istniejącego zużycia energii danego budynku lub zespołu budynków oraz określenie i skwantyfikowanie możliwości opłacalnych ekonomicznie oszczędności energetycznych i możliwych do wprowadzenia rozwiązań technologicznych i organizacyjnych. Zakres rzeczowy oraz poziom poprawy efektywności energetycznej każdej inwestycji (budynku/budynków) powinny być zgodne i wynikać z wyliczeń przedstawionych w audytach energetycznych ex-ante,
b) po zakończeniu ich realizacji, do potwierdzenia kwalifikowalności jednostkowej pożyczki, jest potwierdzenie przez ostatecznego odbiorcę, poprzez złożenie audytu energetycznego ex-post, że zrealizowany został cel w zakresie rzeczowym, który determinował osiągnięcie poprawy efektywności energetycznej w wysokości określonej w audycie energetycznym ex-ante.

ZABEZPIECZENIE POŻYCZKI
Zabezpieczeniem pożyczki będą powszechnie występujące na rynku i standardowo stosowane środki. Udzielenie pożyczki nie będzie uzależnione od zawarcia z pośrednikiem dodatkowych umów na dodatkowe produkty, usługi.

STAŁA OFERTA FUNDUSZY POŻYCZKOWYCH MARR S.A.

Oprócz wymienionych dwóch nowych produktów MARR S.A. realizuje usługi finansowe w zakresie działalności pożyczkowej poprzez wykorzystanie utworzonych w tym celu stałych funduszy pożyczkowych:
Małopolski Fundusz Pożyczkowy
Są to pożyczki udzielane na cele bezpośrednio związane z podejmowaniem lub
rozwijaniem działalności gospodarczej.
Warunki:
– pożyczka dla mikro, małych przedsiębiorców z województwa małopolskiego
– maksymalna pożyczka do 250 tys. zł
– na okres do 60 miesięcy
– możliwość skorzystania z 6-miesięcznej karencji na spłatę kapitału
– oprocentowanie: od 2,83% do 5,83% w skali roku
– 20% wkład własny
Wysokość oprocentowania jest stała w całym okresie pożyczkowym
• za udzielenie pożyczki pobierana jest jednorazowa prowizja: 1% kwoty pożyczki – jeśli okres spłaty wynosi do 24 miesięcy, lub 1,5% przy okresie spłaty dłuższym niż 24 miesiące.
Fundusz Pożyczkowy dla Wspólnot Mieszkaniowych
Celem działania funduszu jest zapewnienie środków na remonty budynków i inwestycje związane z infrastrukturą mieszkaniową.
Oferta przeznaczona dla Wspólnot Mieszkaniowych z powiatów: bocheńskiego, brzeskiego, chrzanowskiego, gorlickiego, krakowskiego, olkuskiego, oświęcimskiego, proszowickiego, tarnowskiego, wadowickiego, wielickiego oraz Krakowa i Tarnowa.
Warunki:
– maksymalna kwota pożyczki 300 tys. zł
– na okres do 60 miesięcy
– możliwość skorzystania z 1-miesięcznej karencji na spłatę kapitału
– oprocentowanie: 1,2 stopy lombardowej NBP
– za udzielenie pożyczki pobierana jest jednorazowa prowizja: 2,5% kwoty pożyczki.
Fundusz Pożyczkowy dla Organizacji Pozarządowych
Przeznaczenie pożyczki:
– pokrycie wydatków związanych z realizacją projektów europejskich;
– finansowanie działalności statutowej.
Warunki:
– beneficjenci (mający siedzibę i działający na terenie Województwa Małopolskiego – m.in. stowarzyszenia, związki stowarzyszeń, fundacje, organizacje rolnicze, cechy rzemieślnicze, organizacje przedsiębiorców, związki zawodowe, Lokalne Grupy Działania, związki sportowe)
– maksymalna wysokość pożyczki – 100 000 zł
– maksymalny okres spłaty – 60 miesięcy
– preferencyjne stałe oprocentowanie – 2,83 %
– jednorazowa prowizja – 1%, możliwa do sfinansowania z pożyczki
Dla pożyczek do wysokości 50 000 zł stosowane są zminimalizowane wymogi dotyczące zabezpieczenia:
1. weksel in blanco z deklaracją,
2. pełnomocnictwo do rachunku bankowego.
Wyspecjalizowany zespół doradców MARR S.A.
MARR S.A. jest obecny na rynku usług finansowych od 2001 r., dlatego jest też instytucją dobrze rozpoznawalną, dysponującą doświadczoną kadrą i dużym potencjałem wiedzy z tego zakresu.
Usługi pożyczkowe są świadczone przez pracowników Departamentu Instrumentów Finansowych, wyspecjalizowanej komórki w strukturze organizacyjnej Spółki. Zespół zaangażowany
w udzielanie pożyczek posiada wysokie kwalifikacje zawodowe oraz wieloletni staż pracy na stanowiskach związanych z obsługą finansową.

Zapraszamy
do skorzystania z preferencyjnych warunków udzielania pożyczek
Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
ul. Kordylewskiego 11, 32-542 Kraków 
Departament Instrumentów Finansowych
tel. 12 617 66 69, 12 617 66 28, 12 617 66 29, 
12 617 66 32, 12 417 74 19, 
12 417 74 20, 12 417 74 21
godz. pracy: pn-pt: 8.00-16.00
fax: 12 617 66 67
e-mail: pozyczki@marr.pl

___

Brzesko.info.plgrupa poszukiwawcza2


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *